แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10
  ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน

เพศ
-

อายุ
-

ระดับการศึกษาสูงสุด
-สถานะภาพ
-
  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อเว็บไซต์ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10no.
รายการประเมิน (Description)
ระดับคะแนน (Rating Scale)
5
4
3
2
1
1  รูปแบบการแสดงผล ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม
2  รูปแบบการแสดงผลในหลายอุปกรณ์ ได้แก่ โทรศัพท์ แท็บเล็ต พีซี
3  ข้อมูลเป็นประโยชน์ ตรงตามความต้องการใช้งาน
4  ข้อมูลมีความทันสมัยและน่าสนใจ
5  การเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
6  มีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา
7  มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
8  มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
9  เข้าถึงเนื้อหาได้ง่ายและรวดเร็ว
10  ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้เว็บไซต์