ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง

10th Health Service Support Center

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้างประกาศเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง (โดยวิธี E-Bidding)ประกาศเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง (โดยวิธี เฉพาะเจาะจง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 4 เครื่อง (Update - 5/01/2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลฮาร์ดดิสก์ ขนาด 1 TB จำนวน 3 ตัว (Update - 28/12/2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสติ๊กเกอร์ จำนวน 2 รายการ (Update - 21/12/2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐานทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (Update - 21/12/2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศชนิแขวนฝ้าเพดาน จำนวน 1 รายการ (Update - 19/12/2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐานทางการแพทย์ จำนวน 21 รายการ (Update - 29/11/2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 10 รายการ (Update - 30/11/2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ (Update - 21/11/2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 7 รายการ (Update - 20/11/2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ (Update - 17/11/2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ (Update - 17/11/2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการอุปกรณ์ขยายสัญญาณเราเตอร์ไวไฟ จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 14/11/2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS จำนวน 3 รายการ (Update - 8/11/2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (Update - 8/11/2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จัดแสดงบูธนิทรรศการผลงานเด่นของหน่วยงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 5/09/2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตรจัดบูธนิทรรศการผลงานเด่น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 4/09/2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ (Update - 1/09/2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 7241 อุบลราชธานี จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 30/08/2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (Update - 30/08/2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (Update - 30/08/2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบภาพห้องประชุมพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ขยายสัญญาณ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 28/08/2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (Update - 22/08/2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กล 6173 อุบลราชธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 29/08/2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสือประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 25/07/2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และวัสดุการเษตร จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 6/07/2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ รายการเครื่องมือมาตรฐานทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 22/06/2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบริเวณรอบสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 12/06/2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 22/06/2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณโดยรอบสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 22/06/2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 22/06/2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาเจาะจง (Update - 2/06/2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) โดยวิธีเฉพาเจาะจง (Update - 6/06/2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กล 6173 อุบลราชธานี จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 26/05/2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อป้ายประชาสัมพันธ์องค์กร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 26/05/2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 25/05/2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนฝ้าเพดาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 30/05/2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดผ้าปูโต๊ะห้องประชุม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 16/05/2566)
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 8/05/2566)
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐานทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 26/04/2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 16/05/2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 16/05/2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 16/03/2566)
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รายการอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลฮาร์ดดิสก์ SSD ความจุ 512 GB. จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 7/03/2566)
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องสแกนความเร็วสูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 7/03/2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กม 3220 อุบลราชธานี จำนวน 4 เส้น (Update - 7/03/2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนฝ้าเพดาน ยี่ห้อ Eminent จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 7/03/2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กธ 7538 อุบลราชธานี จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 08/02/2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโรลอัพจัดนิทรรศการ โครงการของขวัญปีใหม่ อสม. ใส่ใจ ดูแลผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 24/01/2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงานศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 13/01/2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบเบรก ตรวจเช็คสภาพตามระยะ พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กร 3181 อุบลราชธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 11/01/2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตรวจเช็คสภาพตามระยะ พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กฉ 3040 อุบลราชธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 10/01/2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตรวจเช็คสภาพตามระยะ พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กธ 7538 อุบลราชธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 10/01/2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตรวจเช็คสภาพตามระยะ พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กล 6173 อุบลราชธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 4/01/2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตรวจเช็คสภาพตามระยะ พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กม 3220 อุบลราชธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 4/01/2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตรวจเช็คสภาพตามระยะ พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 7241 อุบลราชธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 4/01/2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตรวจเช็คสภาพตามระยะ พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 4610 อุบลราชธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 4/01/2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม ตรวจเช็คสภาพตามระยะ พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 5921 อุบลราชธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 4/01/2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานราชพิธี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 20/12/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 20/12/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรูปเล่มรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 9 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 2/12/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 28/11/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 25/11/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างในการปรับปรุงทาสีรั้วรอบอาคารสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 25/11/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 24/11/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 24/11/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 23/11/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปุ่มกดในห้องโดยสารลิฟต์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 23/11/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 15/09/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนฝ้าเพดาน ยี่ห้อ Eminent รุ่น AER 25 M ขนาด 25,300 BTU. จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 6/09/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 18/08/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 10/08/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กธ 7538 อุบลราชธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 9/08/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 4610 อุบลราชธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 9/08/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคม จัดซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการปลั๊กไฟมาตรฐาน มอก.4 ช่อง ความยาว 5 เมตร จำนวน 5 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 3/08/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคม จัดซื้อ ธงตราสัญญลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 3/08/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคม จัดซื้อ ธงชาติ ธงตราสัญญลักษณ์ปรมาภิไธย ว.ป.ร.ประจำรัชการที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 25/07/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 5/07/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 7/07/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 7/07/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งรั้วตาข่ายกันนกรอบอาคารสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 7/06/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 25/05/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 25/05/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องสร้างวิเคราะห์สัญญาณเทียมสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 24/05/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 24/05/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า APC Model SMC300i ในห้อง Datacenter จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 17/02/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการแท็บเล็ตระบบปฏิบัติการวินโดว์พร้อมคีย์บอร์ดและปากกา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 15/02/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องเจาะกระดาษแบบ 2 รู จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 20/01/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 20/01/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 20/01/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องมือทดสอบสายดิน จำนวน 1 เครื่อง โอยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 18/01/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการแท็บเล็ตระบบปฏิบัติการวินโดว์พร้อมคีย์บอร์ดและปากกา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 21/01/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานพร้อมจอภาพ 27 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 20/01/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์องค์เจ็ทสี (Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 20/01/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 11/01/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 29/12/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 29/12/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 29/12/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 16/12/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 16/12/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 15/12/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 15/12/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 15/11/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (Update - 20/09/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (Update - 20/09/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ สำหรับโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. พร้อมแนะนำกลุ่มเสี่ยงตรวจ ATK ด้วยตนเอง จำนวน 2 รายการ ( (Update - 22/09/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวังโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIC-19) ในชุมชน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 22/09/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 8/09/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตรวจเช็คสภาพตามระยะ พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กม 3220 อุบลราชธานี (Update - 30/08/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตรวจเช็คสภาพตามระยะ พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กร 3181 อุบลราชธานี (Update - 30/08/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตรวจเช็คสภาพตามระยะ พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กฉ 3040 อุบลราชธานี (Update - 30/08/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กร 3181 อุบลราชธานี จำนวน 4 เส้น (Update - 30/08/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตรวจเช็คสภาพตามระยะ พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กธ 7538 อุบลราชธานี (Update - 30/08/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตรวจเช็คสภาพตามระยะ พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 4610 อุบลราชธานี (Update - 30/08/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตรวจเช็คสภาพตามระยะ พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 5921 อุบลราชธานี (Update - 30/08/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตรวจเช็คสภาพตามระยะ พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กล 6173 อุบลราชธานี (Update - 30/08/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (Update - 30/08/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (Update - 26/08/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์มาตรการ COVID-19 เพื่อใช้ในกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 1 รายการ (Update - 25/08/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ด้านกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 2 รายการ (Update - 24/08/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ Conference จำนวน 4 รายการ (Update - 24/08/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน จำนวน 5 รายการ (Update - 18/08/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน จำนวน 6 รายการ (Update - 18/08/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกรอบใส่ใบประกาศ ขนาด A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 24/08/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 9/08/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 9/08/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 6/08/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 6/08/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการอุปกรณ์บันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 6/08/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กฉ 3040 อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 14/07/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกรอบใส่ใบประกาศ ขนาด A๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 2/07/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนจอเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 6/07/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบเบรกรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กม 3220 อุบลราชธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 2/06/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตรวจเช็คสภาพตามระยะ พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 7241 อุบลราชธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 2/06/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 27/05/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ในชุมชน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 21/04/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 18/03/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหน้ากากอนามัย จำนวน 50 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 12/01/2564)
ประกาศผู้ชนะการ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟท์ แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 25/12/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำรูปเล่มรายงานประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 24/12/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบเบรก พร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ หมายเลทะเบียน นข 7241 อุบลราชธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 24/12/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบแปลนขนาด กระดาษ A3 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 24/12/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายสุนันท์ ทวีกาล (Update - 24/09/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายธนกฤต วาทิรอยรัมย์ (Update - 24/09/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายธีรศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ (Update - 24/09/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายนิติพงษ์ อูบแก้ว (Update - 24/09/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายปรัชญา ชมาฤกษ์ (Update - 24/09/2563)
xระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายวิทยา ทองขาว (Update - 24/09/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวขนิษฐา วานมนตรี (Update - 24/09/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 27/5/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 27/5/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 27/5/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (Update - 3/4/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง สองชั้น ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (Update - 29/11/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (Update - 29/11/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน (Update - 14/11/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (Update - 14/11/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ (Update - 14/11/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ (Update - 14/11/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ (Update - 14/11/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12ครอบครัว) สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (Update - 2/11/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล แบบมีไหล่ทางและรางระบายน้ำ พื้นที่ประมาณ 1,182 ตารางเมตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ศบส.10 (แบบ สขร.1)

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566 (Update - 2/10/2566)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566 (Update - 11/09/2566)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566 (Update - 7/08/2566)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566 (Update - 5/07/2566)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 (Update - 2/06/2566)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 (Update - 2/05/2566)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 (Update - 3/04/2566)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (Update - 3/03/2566)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 (Update - 3/02/2566)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 (Update - 5/01/2565)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (Update - 5/12/2565)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 (Update - 4/11/2565)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (Update - 10/07/2564)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564 (Update - 30/09/2564)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 (Update - 3/09/2564)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม 2564 (Update - 5/08/2564)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 (Update - 5/07/2564)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (Update - 4/06/2564)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 (Update - 5/05/2564)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 (Update - 5/04/2564)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (Update - 5/03/2564)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 (Update - 8/02/2564)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 (Update - 6/01/2564)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (Update - 4/12/2563)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 (Update - 5/11/2563)
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน 2562 (Update - 11/10/2562)
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (Update - 9/9/2562)
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (Update - 15/8/2562)
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (Update - 17/6/2562)
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน 2562 (Update - 10/5/2562)
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (Update - 28/2/2562)
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม 2562 (Update - 13/2/2562)
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม 2561 (Update - 4/1/2562)
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม 2561 (Update - 4/1/2562)
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (Update - 17/12/2561)
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (Update - 20/08/2561)
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (Update - 3/07/2561)
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (Update - 31/05/2561)
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน เมษายน 2561
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม 2561
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ธันวาคม 2560
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กันยายน 2560
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน สิงหาคม 2560
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อหนี้ผูกผันรายจ่ายงบลงทุน 2560
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มิถุนายน 2560
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน เมษายน 2560
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ประจำไตรมาส)