ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง

10th Health Service Support Center

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้างประกาศเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างผลการประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 8/09/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตรวจเช็คสภาพตามระยะ พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กม 3220 อุบลราชธานี (Update - 30/08/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตรวจเช็คสภาพตามระยะ พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กร 3181 อุบลราชธานี (Update - 30/08/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตรวจเช็คสภาพตามระยะ พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กฉ 3040 อุบลราชธานี (Update - 30/08/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กร 3181 อุบลราชธานี จำนวน 4 เส้น (Update - 30/08/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตรวจเช็คสภาพตามระยะ พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กธ 7538 อุบลราชธานี (Update - 30/08/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตรวจเช็คสภาพตามระยะ พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 4610 อุบลราชธานี (Update - 30/08/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตรวจเช็คสภาพตามระยะ พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 5921 อุบลราชธานี (Update - 30/08/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตรวจเช็คสภาพตามระยะ พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กล 6173 อุบลราชธานี (Update - 30/08/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (Update - 30/08/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (Update - 26/08/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์มาตรการ COVID-19 เพื่อใช้ในกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 1 รายการ (Update - 25/08/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ด้านกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 2 รายการ (Update - 24/08/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ Conference จำนวน 4 รายการ (Update - 24/08/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน จำนวน 5 รายการ (Update - 18/08/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน จำนวน 6 รายการ (Update - 18/08/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกรอบใส่ใบประกาศ ขนาด A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 24/08/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 9/08/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 9/08/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 6/08/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 6/08/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการอุปกรณ์บันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 6/08/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กฉ 3040 อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 14/07/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกรอบใส่ใบประกาศ ขนาด A๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 2/07/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนจอเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 6/07/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบเบรกรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กม 3220 อุบลราชธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 2/06/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตรวจเช็คสภาพตามระยะ พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 7241 อุบลราชธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 2/06/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 27/05/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ในชุมชน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 21/04/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 18/03/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหน้ากากอนามัย จำนวน 50 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 12/01/2564)
ประกาศผู้ชนะการ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟท์ แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 25/12/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (Update - 23/12/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำรูปเล่มรายงานประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 24/12/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบเบรก พร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ หมายเลทะเบียน นข 7241 อุบลราชธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 24/12/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบแปลนขนาด กระดาษ A3 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 24/12/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายสุนันท์ ทวีกาล (Update - 24/09/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายธนกฤต วาทิรอยรัมย์ (Update - 24/09/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายธีรศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ (Update - 24/09/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายนิติพงษ์ อูบแก้ว (Update - 24/09/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายปรัชญา ชมาฤกษ์ (Update - 24/09/2563)
xระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายวิทยา ทองขาว (Update - 24/09/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวขนิษฐา วานมนตรี (Update - 24/09/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 27/5/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 27/5/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Update - 27/5/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (Update - 3/4/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง สองชั้น ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (Update - 29/11/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (Update - 29/11/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน (Update - 14/11/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (Update - 14/11/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ (Update - 14/11/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ (Update - 14/11/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ (Update - 14/11/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12ครอบครัว) สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (Update - 2/11/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล แบบมีไหล่ทางและรางระบายน้ำ พื้นที่ประมาณ 1,182 ตารางเมตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ศบส.10 (แบบ สขร.1)

สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน 2562 (Update - 11/10/2562)
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (Update - 9/9/2562)
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (Update - 15/8/2562)
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (Update - 17/6/2562)
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน 2562 (Update - 10/5/2562)
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (Update - 28/2/2562)
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม 2562 (Update - 13/2/2562)
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม 2561 (Update - 4/1/2562)
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม 2561 (Update - 4/1/2562)
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (Update - 17/12/2561)
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (Update - 20/08/2561)
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (Update - 3/07/2561)
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (Update - 31/05/2561)
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน เมษายน 2561
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม 2561
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ธันวาคม 2560
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กันยายน 2560
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน สิงหาคม 2560
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อหนี้ผูกผันรายจ่ายงบลงทุน 2560
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มิถุนายน 2560
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน เมษายน 2560
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559