บุคลากร

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ผู้บริหาร

นายสัมพันธ์ มุณีรัตน์
ผู้อำนวยการ
ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :
นายชาลี สร้างดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
Tel. : 0881074581
E-mail :
Certificate :
Research :
นางสาววิไล มีทองขาว
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :

กลุ่มวิชาการและยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพ

นางวันวิสาข์ อรพันธ์
หัวหน้ากลุ่มวิชาการและยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพ

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :
นายภูวนาถ โสพัฒน์
รองหัวหน้ากลุ่มวิชาการและยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพ

ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
Tel. : 0828699587
E-mail : phu-wanart@hotmail.com
Certificate :
Research :

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

นางชนนิกานต์ ทองวิสูง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :
นางสาวอัจฉรา บุญสุข
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :
นายแสวง ศุภสุข


ตำแหน่ง : ช่างฝีมือโรงงาน ระดับ ช.3
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :
นายธนกฤติ จันทร์ถง
หัวหน้างานนโยบายและแผน

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Tel. : -
E-mail : chantong.03@gmail.com
Certificate :
Research :
นางสาวอัญชลี ขันอาสา


ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
Tel. : -
E-mail :
Certificate :
Research :
นางสาวสุพรรณิการ์ มิ่งขวัญ


ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :
นายราชชสาส์น อินสิงห์
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Tel. : 0844756455
E-mail : virusjetlee@gmail.com
E-mail : medcenter5@hotmail.com
Certificate :
Research :
นายปรัชญา ชมาฤกษ์


ตำแหน่ง : ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์
Tel. : -
E-mail : messi_utc@hotmail.co.th
Certificate :
Research :
นางฉวี ดำพะทิก
ตำแหน่ง : พนักงานทำความสะอาด
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :
นายวิทยา ทองขาว
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
Tel. : -
E-mail :
Certificate :
Research :
นายชลนที ทรัพย์เมือง
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
Tel. : -
E-mail :
Certificate :
Research :
นายสุนันท์ ทวีกาล
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
Tel. : -
E-mail :
Certificate :
Research :

กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม

นายประวิทย์ สืบศรี
หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :
นายประวิทย์ อารีย์
รองหัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :
นายสุรพฤฒ ผิวเผื่อน

ตำแหน่ง : วิศวกรโยธา
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :
นายอนุชิต ชฎารส

ตำแหน่ง : นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :
นายชัยพจน์ จันทรอภิวัฒนา

ตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :
นายศิษฏ์พริษฐ์ พลตื้อ

ตำแหน่ง : วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :
นายธนพล นาบับ

ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ

นางสาวสาวิตรี มุณีรัตน์
หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :
นายเรวัต วรสุข
รองหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ
ตำแหน่ง : นิติกร
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :

กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

นางสาววิไล มีทองขาว
หัวหน้ากลุ่มสุขภาพภาคประชาชน
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :
นางนิสา ปัญญา

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :
นายสุภกฤต ณ พิชัย

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :

กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์

นายทวีศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์
หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์

ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :
นายไพรวัน ธงไชย
รองหัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์
หัวหน้างานประเมินมาตรฐานระบบบริการ
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :
นายชาตรี บูระพันธ์
รองหัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์
หัวหน้างานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :
นายสวาสดิ์ วงษ์เย็น


ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :
นายทรงวุฒิ ชุมสวัสดิ์
หัวหน้างานวิชาการ
ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :
นายวุฒิศักดิ์ ลีวงษ์

ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :
นายประทีพ เกลียวทอง
หัวหน้างานวิศวกรรมสื่อสาร
ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :
นายยรรยง พุทธรักษา

ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :
นายชาตรี ชาญเฉลิม
หัวหน้างานธุรการ
ตำแหน่ง : ช่างฝีมือโรงงาน ระดับ ช.4
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :
นายคำสิงห์ คุมโพธิ์

ตำแหน่ง : ช่างฝีมือโรงงาน ระดับ ช.4
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :
นายดุสิต สุนทรารักษ์

ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า ระดับ ช.4
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :
นายชยกร รัตนพลังกร

ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :
ว่าที่ ร.ต.อดิเทพ อนุพันธ์

ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :
นางสาวเจนจิรา รัตนะวัน
หัวหน้างานห้องปฏิบัติการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุปกรณ์การแพทย์
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :