บุคลากร

10th Health Service Support Center

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ผู้บริหาร

นายมงคล ปิยปัญญา
ผู้อำนวยการ
ตำแหน่ง:นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
Tel.
: 045 251 749
E-mail
: saraban-hss10@hss.mail.go.th
Certificate
:
Research
:นายทวีศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์
รองผู้อำนวยการ (1)
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคอาวุโส
Tel.
: 045 251 749
E-mail
: saraban-hss10@hss.mail.go.th
Certificate
:
Research
:นายประวิทย์ สืบศรี
รองผู้อำนวยการ (2)
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคอาวุโส
Tel.
: 045 251 749
E-mail
: saraban-hss10@hss.mail.go.th
Certificate
:
Research
:นางสาวสาวิตรี มุณีรัตน์
รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
Tel.
: 045 251 749
E-mail
: saraban-hss10@hss.mail.go.th
Certificate
:
Research
: การประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ในเขตสุขภาพที่ 10

นางวันวิสาข์ อรพันธ์
รองผู้อำนวยการด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ภาคีเครือข่าย
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
Tel.
: 045 251 749
E-mail
: saraban-hss10@hss.mail.go.th
Certificate
:
Research
: การประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา ในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ เขตสุขภาพที่ 10
นายไพรวัน ธงไชย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
Tel.
: 045 251 749
E-mail
: saraban-hss10@hss.mail.go.th
Certificate
:
Research
:


นายประวิทย์ อารีย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
Tel.
: 045 251 749
E-mail
: saraban-hss10@hss.mail.go.th
Certificate
:
Research
:


กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางชนนิกานต์ ทองวิสูง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Tel.
: 045 251 749
E-mail
: saraban-hss10@hss.mail.go.th
Certificate
:
Research
:

นางสาวพัชรี จันทำ
หัวหน้างานอาคารและสถานที่

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Tel.
: 045 251 749
E-mail
: saraban-hss10@hss.mail.go.th
Certificate
:
Research
:

นางสาวอัญชลี ขันอาสา


ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
Tel.
: 045 251 749
E-mail
: saraban-hss10@hss.mail.go.th
Certificate
:
Research
:

นายราชชสาส์น อินสิงห์
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Tel.
: 045 251 749
E-mail
: saraban-hss10@hss.mail.go.th
Certificate
: Introduction to Cybersecurity Cisco Networking Academy
Certificate
: Information Security Awareness NSE Training
Certificate
: NSE 1 2 Network Security Associate
Certificate
: EC-Councill Certified Security Spacialist
Research
: การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายแลนของวิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นางสาวสุพรรณิการ์ มิ่งขวัญ

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
Tel.
: 045 251 749
E-mail
: saraban-hss10@hss.mail.go.th
Certificate
:
Research
:
นางสาวปนัดดา ชลการณ์

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Tel.
: 045 251 749
E-mail
: saraban-hss10@hss.mail.go.th
Certificate
:
Research
:
นายแสวง ศุภสุข

ตำแหน่ง : ช่างฝีมือโรงงาน ระดับ ช.3
Tel.
: 045 251 749
E-mail
: saraban-hss10@hss.mail.go.th
Certificate
:
Research
:
นายธนกฤต วาทิรอยรัมย์

ตำแหน่ง : ปฏิบัติงานขับรถยนต์
Tel.
: 045 251 749 ต่อ 124
E-mail
: saraban-hss10@hss.mail.go.th
Certificate
:
Research
:
นายสมบูรณ์ สายอินทร์

ตำแหน่ง : ปฏิบัติงานขับรถยนต์
Tel.
: 045 251 749
E-mail
: saraban-hss10@hss.mail.go.th
Certificate
:
Research
:
นางสาวขนิษฐา วานมนตรี

ตำแหน่ง : ปฏิบัติงานทำความสะอาด
Tel.
: 045 251 749
E-mail
: saraban-hss10@hss.mail.go.th
Certificate
:
Research
:
นายวิทยา ทองขาว

ตำแหน่ง : ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
Tel.
: 045 251 749
E-mail
: saraban-hss10@hss.mail.go.th
Certificate
:
Research
:
นายณัฐพงศ์ แซ่อึง

ตำแหน่ง : ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
Tel.
: 045 251 749
E-mail
: saraban-hss10@hss.mail.go.th
Certificate
:
Research
:

กลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม

นายวัชรนันท์ สีปานแก้ว
หัวหน้ากลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม

ตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
Tel.
: 045 251 749
E-mail
: saraban-hss10@hss.mail.go.th
Certificate
:
Research
:
นายศุภกฤษ พูลประสงค์


ตำแหน่ง : วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
Tel.
: 045 251 749
E-mail
: saraban-hss10@hss.mail.go.th
Certificate
:
Research
:
นายกรกชภาส บัวคำ


ตำแหน่ง : สถาปนิกปฏิบัติการ
Tel.
: 045 251 749
E-mail
: saraban-hss10@hss.mail.go.th
Certificate
:
Research
:
นายสุวมินทร์ ณัฐกุลจารุบวร


ตำแหน่ง : วิศวกรโยธา
Tel.
: 045 251 749
E-mail
: saraban-hss10@hss.mail.go.th
Certificate
:
Research
:
นายธนพล นาบับ
หัวหน้างานตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
Tel.
: 045 251 749
E-mail
: saraban-hss10@hss.mail.go.th
Certificate
:
Research
:
นายสมชัย อุทธา

ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
Tel.
: 045 251 749
E-mail
: saraban-hss10@hss.mail.go.th
Certificate
:
Research
:
นายอธิพงศ์ ดาเลิศ

ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
Tel.
: 045 251 749
E-mail
: saraban-hss10@hss.mail.go.th
Certificate
:
Research
:
นางสาววัชรพร มะโนดี

ตำแหน่ง : วิศวกรปฏิบัติการ
Tel.
: 045 251 749
E-mail
: saraban-hss10@hss.mail.go.th
Certificate
:
Research
:
นายวิเศษ สินทร

ตำแหน่ง : นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
Tel.
: 045 251 749
E-mail
: saraban-hss10@hss.mail.go.th
Certificate
:
Research
:
นายมนัส คำโกน

ตำแหน่ง : นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
Tel.
: 045 251 749
E-mail
: saraban-hss10@hss.mail.go.th
Certificate
:
Research
:

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ

นางสาวสาวิตรี มุณีรัตน์
หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
Tel.
: 045 251 749
E-mail
: saraban-hss10@hss.mail.go.th
Certificate
:
Research
: การประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ในเขตสุขภาพที่ 10
นายนิติพงษ์ อูบแก้วตำแหน่ง : ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
Tel.
: 045 251 749
E-mail
: saraban-hss10@hss.mail.go.th
Certificate
:
Research
:


กลุ่มสุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน

นางวันวิสาข์ อรพันธ์
หัวหน้ากลุ่มสุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
Tel.
: 045 251 749
E-mail
: saraban-hss10@hss.mail.go.th
Certificate
:
Research
: การประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา ในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ เขตสุขภาพที่ 10
นางสาวนาถยา ขุนแก้ว
หัวหน้างานสุขภาพภาคประชาชน

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
Tel.
: 045 251 749
E-mail
: saraban-hss10@hss.mail.go.th
Certificate
:
Research
: ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ 2ส ของอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) จังหวัดศรีสะเกษ
นางพนิดา ภารประดิษฐ์
หัวหน้างานสุขศึกษา

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
Tel.
: 045 251 749
E-mail
: saraban-hss10@hss.mail.go.th
Certificate
:
Research
:


กลุ่มวิศวกรรมการแพทย์

นายศักดา ชูรัตน์
หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมการแพทย์

ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ
Tel.
: 045 251 749
E-mail
: saraban-hss10@hss.mail.go.th
Certificate
:
Research
:
นายชาตรี บูระพันธ์
หัวหน้างานทดสอบเครื่องมือแพทย์

ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
Tel.
: 045 251 749
E-mail
: saraban-hss10@hss.mail.go.th
Certificate
:
Research
:
นายประทีพ เกลียวทอง


ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
Tel.
: 045 251 749
E-mail
: saraban-hss10@hss.mail.go.th
Certificate
:
Research
:
นายวุฒิศักดิ์ ลีวงษ์


ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
Tel.
: 045 251 749
E-mail
: saraban-hss10@hss.mail.go.th
Certificate
:
Research
:
ว่าที่ ร.ต.อดิเทพ อนุพันธ์

ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
Tel.
: 045 251 749
E-mail
: saraban-hss10@hss.mail.go.th
Certificate
:
Research
:
นายเทวฤทธิ์ ไวยพัฒน์

ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
Tel.
: 045 251 749
E-mail
: saraban-hss10@hss.mail.go.th
Certificate
:
Research
:
นายนัฐชานนท์ ชัยรัตน์

ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
Tel.
: 045 251 749
E-mail
: saraban-hss10@hss.mail.go.th
Certificate
:
Research
:
นายชาตรี ชาญเฉลิม

ตำแหน่ง : ช่างฝีมือโรงงาน ระดับ ช.4
Tel.
: 045 251 749
E-mail
: saraban-hss10@hss.mail.go.th
Certificate
:
Research
:
นายธีรวัฒน์ ยืนยงค์
หัวหน้างานห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
Tel.
: 045 251 749
E-mail
: saraban-hss10@hss.mail.go.th
Certificate
:
Research
:

นายภูวนาถ โสพัฒน์

ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
Tel.
: 045 251 749
E-mail
: saraban-hss10@hss.mail.go.th
Certificate
: Uncertainty of Measurement
Certificate
: ISO/IEC 17025: 2017 Internal Audit
Certificate
: ISO/IEC 17025:2017 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
Certificate
: ISO / IEC 17025: 2017 requirements
Certificate
: Testing of Non-invasive Sphygmomanometers
Certificate
: The Calibration of Non-invasive Sphygmomanometers
Research
: Surver spraead of X-ray radiation, when radiation active from X-ray diagnosis, in the small hospital
นางสาวเจนจิรา รัตนะวัน

ตำแหน่ง : วิศวกร
Tel.
: 045 251 749
E-mail
: saraban-hss10@hss.mail.go.th
Certificate
: Uncertainty of Measurement
Certificate
: ISO/IEC 17025: 2017 Internal Audit
Certificate
: ISO/IEC 17025:2017 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
Certificate
: ISO / IEC 17025: 2017 requirements
Certificate
: Testing of Non-invasive Sphygmomanometers
Research
: Surver spraead of X-ray radiation, when radiation active from X-ray diagnosis, in the small hospital


นายนุกูล แสงศรีเรือง

ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
Tel.
: 045 251 749
E-mail
: saraban-hss10@hss.mail.go.th
Certificate
:
Research
: