บุคลากร

10th Health Service Support Center

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ผู้บริหาร

นายชาลี สร้างดี
ผู้อำนวยการ
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคอาวุโส
Tel.
: 045 251 749 ต่อ 111
E-mail
: medcenter5@hotmail.com
Certificate
: ISO / IEC 17025: 2017 requirements
Research
:


นายทวีศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์
รองผู้อำนวยการ (1)
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
Tel.
: 045 251 749 ต่อ 119
E-mail
: medcenter5@hotmail.com
Certificate
:
Research
:นายประวิทย์ สืบศรี
รองผู้อำนวยการ (2)
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
Tel.
: 045 251 749 ต่อ 129
E-mail
: medcenter5@hotmail.com
Certificate
:
Research
:นางสาวสาวิตรี มุณีรัตน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
Tel.
: 045 251 749 ต่อ 117
E-mail
: medcenter5@hotmail.com
Certificate
:
Research
: การประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ในเขตสุขภาพที่ 10

กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

นางสาวสริตา สายสุข
รักษาการหัวหน้ากลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

ตำแหน่ง : วิศวกรปฏิบัติการ(ด้านสิ่งแวดล้อม)
Tel.
: 045 251 749 ต่อ 125
E-mail
: medcenter5@hotmail.com
Certificate
:
Research
:
นายธนพล นาบับตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
Tel.
: 045 251 749 ต่อ 125
E-mail
: medcenter5@hotmail.com
Certificate
:
Research
:
นายสุภกฤต ณ พิชัยตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
Tel.
: 045 251 749 ต่อ 125
E-mail
: medcenter5@hotmail.com
Certificate
:
Research
:
นายศักดา ชูรัตน์ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ
Tel.
: 045 251 749 ต่อ 125
E-mail
: medcenter5@hotmail.com
Certificate
:
Research
:

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

นางชนนิกานต์ ทองวิสูง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Tel.
: 045 251 749
E-mail
: medcenter5@hotmail.com
Certificate
:
Research
:
นายภูวนาถ โสพัฒน์
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
Tel.
: 045 251 749 ต่อ 116
E-mail
: medcenter5@hotmail.com
Certificate
: การพัฒนาสมรรถนะการวิเคราะห์และการบริหารยุทธศาสตร์
Research
:
นางสาวพัชรี จันทำ


ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Tel.
: 045 251 749
E-mail
: medcenter5@hotmail.com
Certificate
:
Research
:
นายแสวง ศุภสุข


ตำแหน่ง : ช่างฝีมือโรงงาน ระดับ ช.3
Tel.
: 045 251 749
E-mail
: medcenter5@hotmail.com
Certificate
:
Research
:
นางสาวอัญชลี ขันอาสา


ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
Tel.
: 045 251 749
E-mail
: medcenter5@hotmail.com
Certificate
:
Research
:
นางสาวสุพรรณิการ์ มิ่งขวัญ


ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
Tel.
: 045 251 749
E-mail
: medcenter5@hotmail.com
Certificate
:
Research
:
นางสาวพิมพ์ปวีณ์ คำบุญเรือง


ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Tel.
: 045 251 749
E-mail
: phimpaweekaii@gmail.com
Certificate
:
Research
:
นางสาวปนัดดา ชลการณ์


ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Tel.
: 045 251 749
E-mail
: panaddachonlakan@gmail.com
Certificate
:
Research
:
นายราชชสาส์น อินสิงห์
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Tel.
: 08 4475 6455 - 045 251 749
E-mail
: virusjetlee@gmail.com
E-mail
: medcenter5@hotmail.com
Certificate
: Introduction to Cybersecurity Cisco Networking Academy
Certificate
: Information Security Awareness NSE Training
Certificate
: NSE 1 Network Security Associate
Certificate
: NSE 2 Network Security Associate
Research
: การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายแลนของวิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายปรัชญา ชมาฤกษ์


ตำแหน่ง : ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์
Tel.
: 045 251 749
E-mail
: medcenter5@hotmail.com
Certificate
:
Research
:


นายโชคชัย โรจน์ภานุ


ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2
Tel.
: 045 251 749 ต่อ 124
E-mail
: medcenter5@hotmail.com
Certificate
:
Research
:


นางสาวขนิษฐา วานมนตรี


ตำแหน่ง : ปฏิบัติงานด้านทำความสะอาด
Tel.
: 045 251 749
E-mail
: medcenter5@hotmail.com
Certificate
:
Research
:


นายธนกฤต วาทิรอยรัมย์


ตำแหน่ง : ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์
Tel.
: 045 251 749 ต่อ 124
E-mail
: medcenter5@hotmail.com
Certificate
:
Research
:
นายธีรศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์


ตำแหน่ง : ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์
Tel.
: 045 251 749 ต่อ 124
E-mail
: medcenter5@hotmail.com
Certificate
:
Research
:
นายสุนันท์ ทวีกาล


ตำแหน่ง : ปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย
Tel.
: 045 251 749 ต่อ 124
E-mail
: medcenter5@hotmail.com
Certificate
:
Research
:
นายวิทยา ทองขาว


ตำแหน่ง : ปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย
Tel.
: 045 251 749 ต่อ 124
E-mail
: medcenter5@hotmail.com
Certificate
:
Research
:

กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม

นายสุพิศิษย์ ฤทธิ์ชัยสงค์
รักษาการหัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม
ตำแหน่ง : นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
Tel.
: 045 251 749 ต่อ 129
E-mail
: medcenter5@hotmail.com
Certificate
:
Research
:
นายอุทิตย์ บุญจรัส


ตำแหน่ง : นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
Tel.
: 045 251 749 ต่อ 129
E-mail
: medcenter5@hotmail.com
Certificate
:
Research
:
นายวัชรนันท์ สีปานแก้ว


ตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
Tel.
: 045 251 749 ต่อ 129
E-mail
: medcenter5@hotmail.com
Certificate
:
Research
:

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ

นางสาวสาวิตรี มุณีรัตน์
หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
Tel.
: 045 251 749 ต่อ 117
E-mail
: medcenter5@hotmail.com
Certificate
:
Research
:
นายเรวัต วรสุข
รองหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ
ตำแหน่ง : นิติกร
Tel.
: 045 251 749 ต่อ 117
E-mail
: medcenter5@hotmail.com
Certificate
:
Research
:
นายนิติพงษ์ อูบแก้ว

ตำแหน่ง : ปฏิบัติงานด้านพัฒนาวิชาการ
Tel.
: 045 251 749 ต่อ 117
E-mail
: medcenter5@hotmail.com
Certificate
:
Research
:

กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

นางวันวิสาข์ อรพันธ์
หัวหน้ากลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
Tel.
: 045 251 749 ต่อ 132
E-mail
: medcenter5@hotmail.com
Certificate
:
Research
:
นางนิสา ปัญญา


ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
Tel.
: 045 251 749 ต่อ 118
E-mail
: medcenter5@hotmail.com
Certificate
:
Research
: ความรอบรู้ด้านสุขภาพของ อสม. หมอประจำบ้าน เขตสุขภาพที่ 10
นางสาวนาถยา ขุนแก้ว


ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
Tel.
: 09 5619 8461
E-mail
: medcenter5@hotmail.com
Certificate
:
Research
:
นายสุภกฤต ณ พิชัย


ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
Tel.
: 045 251 749 ต่อ 118
E-mail
: medcenter5@hotmail.com
Certificate
:
Research
:

กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์

นายไพรวัน ธงไชย
หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์
หัวหน้างานประเมินมาตรฐานระบบบริการ
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
Tel.
: 045 251 749 ต่อ 119
E-mail
: medcenter5@hotmail.com
Certificate
:
Research
:
นายประวิทย์ อารีย์
รองหัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์
หัวหน้างานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
Tel.
: 045 251 749 ต่อ 129
E-mail
: medcenter5@hotmail.com
Certificate
:
Research
:
นายประทีพ เกลียวทอง
หัวหน้างานวิศวกรรมสื่อสาร

ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
Tel.
: 045 251 749 ต่อ 120
E-mail
: medcenter5@hotmail.com
Certificate
:
Research
:
นายยรรยง พุทธรักษา


ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
Tel.
: 045 251 749 ต่อ 119
E-mail
: medcenter5@hotmail.com
Certificate
:
Research
:
นายวุฒิศักดิ์ ลีวงษ์

ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
Tel.
: 045 251 749 ต่อ 120
E-mail
: medcenter5@hotmail.com
Certificate
:
Research
:
ว่าที่ ร.ต.อดิเทพ อนุพันธ์

ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
Tel.
: 045 251 749 ต่อ 120
E-mail
: medcenter5@hotmail.com
Certificate
:
Research
:
นายเทวฤทธิ์ ไวยพัฒน์

ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
Tel.
: 045 251 749 ต่อ 130
E-mail
: medcenter5@hotmail.com
Certificate
:
Research
:
นายนัฐชานนท์ ชัยรัตน์

ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
Tel.
: 045 251 749 ต่อ 120
E-mail
: medcenter5@hotmail.com
Certificate
:
Research
:
นายสมชัย อุทธา

ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
Tel.
: 045 251 749 ต่อ 130
E-mail
: medcenter5@hotmail.com
Certificate
:
Research
:
นายชาตรี ชาญเฉลิม
หัวหน้างานธุรการ
ตำแหน่ง : ช่างฝีมือโรงงาน ระดับ ช.4
Tel.
: 045 251 749 ต่อ 120
E-mail
: medcenter5@hotmail.com
Certificate
:
Research
:
นายคำสิงห์ คุมโพธิ์

ตำแหน่ง : ช่างฝีมือโรงงาน ระดับ ช.4
Tel.
: 045 251 749 ต่อ 120
E-mail
: medcenter5@hotmail.com
Certificate
:
Research
:

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์

นายชาลี สร้างดี
ผู้บริหารสูงสุด
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคอาวุโส
Tel.
: 045 251 749 ต่อ 111
E-mail
: medcenter5@hotmail.com
Certificate
: ISO / IEC 17025: 2017 requirements
Research
:
นายชาตรี บูระพันธ์
ผู้จัดการ
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
Tel.
: 045 251 749 ต่อ 119
E-mail
: medcenter5@hotmail.com
Certificate
: Uncertainty of Measurement
Certificate
: ISO/IEC 17025: 2017 Internal Audit
Certificate
: ISO/IEC 17025:2017 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
Certificate
: ISO / IEC 17025: 2017 requirements
Certificate
: Testing of Non-invasive Sphygmomanometers
Certificate
: The Calibration of Non-invasive Sphygmomanometers
Research
: Surver spraead of X-ray radiation, when radiation active from X-ray diagnosis, in the small hospital
นางสาวเจนจิรา รัตนะวัน
ผู้จัดการคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์
ตำแหน่ง : วิศวกรปฏิบัติการ(ชีวการแพทย์)
Tel.
: 045 251 749 ต่อ 130
E-mail
: medcenter5@hotmail.com
Certificate
: Uncertainty of Measurement
Certificate
: ISO/IEC 17025: 2017 Internal Audit
Certificate
: ISO/IEC 17025:2017 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
Certificate
: ISO / IEC 17025: 2017 requirements
Certificate
: Testing of Non-invasive Sphygmomanometers
Research
: Surver spraead of X-ray radiation, when radiation active from X-ray diagnosis, in the small hospital


นายภูวนาถ โสพัฒน์
ผู้จัดการวิชาการ
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์
ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
Tel.
: 045 251 749 - 045 251 749 ต่อ 116
E-mail
: medcenter5@hotmail.com
Certificate
: Uncertainty of Measurement
Certificate
: ISO/IEC 17025: 2017 Internal Audit
Certificate
: ISO/IEC 17025:2017 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
Certificate
: ISO / IEC 17025: 2017 requirements
Certificate
: Testing of Non-invasive Sphygmomanometers
Certificate
: The Calibration of Non-invasive Sphygmomanometers
Research
: Surver spraead of X-ray radiation, when radiation active from X-ray diagnosis, in the small hospital
นายอธิพงศ์ ดาเลิศ
หัวหน้า
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์
ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
Tel.
: 045 251 749 ต่อ 130
E-mail
: medcenter5@hotmail.com
Certificate
: Uncertainty of Measurement
Certificate
: ISO/IEC 17025: 2017 Internal Audit
Certificate
: ISO/IEC 17025:2017 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
Certificate
: ISO / IEC 17025: 2017 requirements
Research
: