บุคลากร

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ผู้บริหาร

นายสัมพันธ์ มุณีรัตน์
ผู้อำนวยการ
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคอาวุโส
Tel. : 045 251 749 ต่อ 111
E-mail : medcenter5@hotmail.com
Certificate :
Research :
นายชาลี สร้างดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคอาวุโส
Tel. : 08 8107 4581 - 045 251 749 ต่อ 112
E-mail : medcenter5@hotmail.com
Certificate :
Research :
นางสาวสาวิตรี มุณีรัตน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
Tel. : 045 251 749 ต่อ 117
E-mail : medcenter5@hotmail.com
Certificate :
Research :
นายประวิทย์ สืบศรี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
Tel. : 045 251 749 ต่อ 129
E-mail : medcenter5@hotmail.com
Certificate :
Research :
นายทวีศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
Tel. : 045 251 749 ต่อ 119
E-mail : medcenter5@hotmail.com
Certificate :
Research :

กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

นายทรงวุฒิ ชุมสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
Tel. : 045 251 749 ต่อ 125
E-mail : medcenter5@hotmail.com
Certificate :
Research :
นางสาวสริตา สายสุข
รองหัวหน้ากลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

ตำแหน่ง : วิศวกรปฏิบัติการ(ด้านสิ่งแวดล้อม)
Tel. : 045 251 749 ต่อ 125
E-mail : medcenter5@hotmail.com
Certificate :
Research :
นายธนพล นาบับตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
Tel. : 045 251 749 ต่อ 129
E-mail : medcenter5@hotmail.com
Certificate :
Research :
นายสุภกฤต ณ พิชัยตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
Tel. : 045 251 749 ต่อ 118
E-mail : medcenter5@hotmail.com
Certificate :
Research :

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

นางชนนิกานต์ ทองวิสูง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Tel. : 045 251 749
E-mail : medcenter5@hotmail.com
Certificate :
Research :
นายภูวนาถ โสพัฒน์
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
Tel. : 045 251 749 ต่อ 116
E-mail : medcenter5@hotmail.com
Certificate :
Research :
นางสาวพัชรี จันทำ


ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Tel. : 09 4359 6688
E-mail : patchareejantam@hotmail.com
Certificate :
Research :
นายแสวง ศุภสุข


ตำแหน่ง : ช่างฝีมือโรงงาน ระดับ ช.3
Tel. : 045 251 749
E-mail : medcenter5@hotmail.com
Certificate :
Research :
นางสาวอัญชลี ขันอาสา


ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
Tel. : 045 251 749
E-mail : medcenter5@hotmail.com
Certificate :
Research :
นางสาวสุพรรณิการ์ มิ่งขวัญ


ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
Tel. : 045 251 749
E-mail : medcenter5@hotmail.com
Certificate :
Research :
นายราชชสาส์น อินสิงห์
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Tel. : 08 4475 6455 - 045 251 749
E-mail : virusjetlee@gmail.com
E-mail : medcenter5@hotmail.com
Certificate :
Research :
นางสาวปนัดดา ชลการณ์


ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Tel. : 045 251 749
E-mail : panaddachonlakan@gmail.com
Certificate :
Research :
นายปรัชญา ชมาฤกษ์
ตำแหน่ง : ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์
Tel. : 045 251 749
E-mail : messi_utc@hotmail.co.th
Certificate :
Research :
นายวิทยา ทองขาว
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
Tel. : 045 251 749 ต่อ 124
E-mail : medcenter5@hotmail.com
Certificate :
Research :
นายชลนที ทรัพย์เมือง
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
Tel. : 045 251 749 ต่อ 124
E-mail : medcenter5@hotmail.com
Certificate :
Research :
นางสาวขนิษฐา วานมนตรี
ตำแหน่ง : พนักงานทำความสะอาด
Tel. : 045 251 749
E-mail : medcenter5@hotmail.com
Certificate :
Research :
นายธนกฤต วาทิรอยรัมย์
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
Tel. : 045 251 749 ต่อ 124
E-mail : medcenter5@hotmail.com
Certificate :
Research :
นายสุนันท์ ทวีกาล
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
Tel. : 045 251 749 ต่อ 124
E-mail : medcenter5@hotmail.com
Certificate :
Research :

กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม

นายชัยพจน์ จันทรอภิวัฒนา
หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม
ตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
Tel. : 045 251 749 ต่อ 129
E-mail : medcenter5@hotmail.com
Certificate :
Research :
นายศิษฏ์พริษฐ์ พลตื้อ
รองหัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม
ตำแหน่ง : วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
Tel. : 045 251 749 ต่อ 129
E-mail : medcenter5@hotmail.com
Certificate :
Research :
นายอนุชิต ชฎารส

ตำแหน่ง : นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
Tel. : 045 251 749 ต่อ 129
E-mail : medcenter5@hotmail.com
Certificate :
Research :
นายสุพิศิษย์ ฤทธิ์ชัยสงค์

ตำแหน่ง : นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
Tel. : 045 251 749 ต่อ 129
E-mail : medcenter5@hotmail.com
Certificate :
Research :
นายสุรพฤฒ ผิวเผื่อน

ตำแหน่ง : วิศวกรโยธา
Tel. : 045 251 749 ต่อ 129
E-mail : medcenter5@hotmail.com
Certificate :
Research :

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ

นางสาวสาวิตรี มุณีรัตน์
หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
Tel. : 045 251 749 ต่อ 117
E-mail : medcenter5@hotmail.com
Certificate :
Research :
นายเรวัต วรสุข
รองหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ
ตำแหน่ง : นิติกร
Tel. : 045 251 749 ต่อ 117
E-mail : medcenter5@hotmail.com
Certificate :
Research :
นายนิติพงษ์ อูบแก้ว

ตำแหน่ง : พัฒนาวิชาการ
Tel. : 045 251 749 ต่อ 117
E-mail : medcenter5@hotmail.com
Certificate :
Research :

กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

นางวันวิสาข์ อรพันธ์
หัวหน้ากลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
Tel. : 045 251 749 ต่อ 132
E-mail : medcenter5@hotmail.com
Certificate :
Research :
นางนิสา ปัญญา


ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
Tel. : 045 251 749 ต่อ 118
E-mail : medcenter5@hotmail.com
Certificate :
Research :
นางสาวนาถยา ขุนแก้ว


ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
Tel. : 09 5619 8461
E-mail : nattaya_09092529@hotmail.com
Certificate :
Research :
นายสุภกฤต ณ พิชัย


ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
Tel. : 045 251 749 ต่อ 118
E-mail : medcenter5@hotmail.com
Certificate :
Research :

กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์

นายไพรวัน ธงไชย
หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์
หัวหน้างานประเมินมาตรฐานระบบบริการ
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
Tel. : 045 251 749 ต่อ 119
E-mail : medcenter5@hotmail.com
Certificate :
Research :
นายชาตรี บูระพันธ์
รองหัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์
หัวหน้างานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
Tel. : 045 251 749 ต่อ 119
E-mail : medcenter5@hotmail.com
Certificate :
Research :
นายสวาสดิ์ วงษ์เย็น


ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
Tel. : 045 251 749 ต่อ 120
E-mail : medcenter5@hotmail.com
Certificate :
Research :
นายวุฒิศักดิ์ ลีวงษ์


ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
Tel. : 045 251 749 ต่อ 120
E-mail : medcenter5@hotmail.com
Certificate :
Research :
นายประทีพ เกลียวทอง
หัวหน้างานวิศวกรรมสื่อสาร
ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
Tel. : 045 251 749 ต่อ 120
E-mail : medcenter5@hotmail.com
Certificate :
Research :
นายยรรยง พุทธรักษา

ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
Tel. : 045 251 749 ต่อ 119
E-mail : medcenter5@hotmail.com
Certificate :
Research :
นายเทวฤทธิ์ ไวยพัฒน์

ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
Tel. : 045 251 749 ต่อ 130
E-mail : medcenter5@hotmail.com
Certificate :
Research :
นายชาตรี ชาญเฉลิม
หัวหน้างานธุรการ
ตำแหน่ง : ช่างฝีมือโรงงาน ระดับ ช.4
Tel. : 045 251 749 ต่อ 120
E-mail : medcenter5@hotmail.com
Certificate :
Research :
นายคำสิงห์ คุมโพธิ์

ตำแหน่ง : ช่างฝีมือโรงงาน ระดับ ช.4
Tel. : 045 251 749 ต่อ 120
E-mail : medcenter5@hotmail.com
Certificate :
Research :
นายดุสิต สุนทรารักษ์

ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า ระดับ ช.4
Tel. : 045 251 749 ต่อ 120
E-mail : medcenter5@hotmail.com
Certificate :
Research :
ว่าที่ ร.ต.อดิเทพ อนุพันธ์

ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
Tel. : 045 251 749 ต่อ 120
E-mail : medcenter5@hotmail.com
Certificate :
Research :
นายประวิทย์ อารีย์

ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
Tel. : 045 251 749 ต่อ 129
E-mail : medcenter5@hotmail.com
Certificate :
Research :
นายภูวนาถ โสพัฒน์

ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
Tel. : 045 251 749 - 045 251 749 ต่อ 116
E-mail : medcenter5@hotmail.com
Certificate :
Research :
นายนัฐชานนท์ ชัยรัตน์

ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
Tel. : 045 251 749 ต่อ 120
E-mail : medcenter5@hotmail.com
Certificate :
Research :
นางสาวเจนจิรา รัตนะวัน
หัวหน้างานห้องปฏิบัติการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุปกรณ์การแพทย์
Tel. : 045 251 749 ต่อ 130
E-mail : medcenter5@hotmail.com
Certificate :
Research :