ข่าว / ประชาสัมพันธ์

10th Health Service Support Center

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

OnePages ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10


ดู GALLERY OnePages ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานปรับปรุงระบบปป้องกันฟ้าผ่า และการป้องกันแรงดันไฟฟ้าสูงชั่วขณะ (SURGE) ของโรงพยาบาลหนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร นายทรงวุฒิ ชุมสวัสดิ์ (Update - 21/05/2564)
งานปรับปรุงระบบหม้อแปลงไฟฟ้า ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ ของโรงพยาบาลห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ นายทรงวุฒิ ชุมสวัสดิ์ (Update - 21/05/2564)
การประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา ในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ เขตสุขภาพที่ 10 นางวันวิสาข์ อรพันธ์ (Update - 19/05/2564)
ความรอบรู้ด้านสุขภาพของ อสม. หมอประจำบ้าน เขตสุขภาพที่ 10 นางนิสา ปัญญา (Update - 15/03/2564)
การประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ในเขตสุขภาพที่ 10 นางสาวสาวิตรี มุณีรัตน์ (Update - 24/12/2563)

คู่มือการใช้งาน Application HSS OFFICE (Update - 03/02/2564)
ทําธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถืออย่างไรให้ปลอดภัย (Update - 04/01/2564)
Work From Home ยังไงให้ Secure (Update - 23/02/2563)
ข้อแนะนำด้านความมั่นคงปลอดภัยเมื่อต้องทำงานจากที่บ้าน (Update - 23/02/2563)
รู้ทันแฮกเกอร์กับ password ต้องห้าม (Update - 23/02/2563)
10 อันดับ Virus Computer อันตราย (Update - 23/02/2563)
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Update - 23/02/2563)
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 (Update - 23/02/2563)
พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (Update - 23/02/2561)
พระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 (Update - 23/02/2561)
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2560 (Update - 23/02/2561)

การขยายระยะเวลายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการฯ (Update - 17/08/2563)
ช่องทางการยื่นคำขอเปิดบริการสปา ในสถานการณ์โควิด-19 (สำหรับผู้ให้บริการ) (Update - 20/03/2563)
ช่องทางการยื่นคำขอเปิดบริการสปา ในสถานการณ์โควิด-19 (สำหรับเจ้าของสถานประกอบการ) (Update - 20/03/2563)
สรุปประเด็นสำคัญ ร่วมกันคุมโควิด-19 (Update - 20/03/2563)
แนวทางการจัดการศพผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 (Update - 19/03/2563)
คำแนะนำสำหรับ อสม.ในการเคาะประตูเยี่ยมบ้านเพื่อสังเกตอาการโควิด-19 (part 2) (Update - 19/03/2563)
คำแนะนำสำหรับ อสม.ในการเคาะประตูเยี่ยมบ้านเพื่อสังเกตอาการโควิด-19 (part 1) (Update - 19/03/2563)
แปลนปรับปรุงแดนพักพยาบาล เพื่อรองรับห้องแยกโรคและคลินิกทันตกรรม โครงการราชทัณฑ์ปันสุข (Update - 19/03/2563)
แนวทางการจัดทำ Cohort ward (Update - 19/03/2563)
เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากควรเลือกอย่างไร (Update - 18/03/2563)
การทำลายเชื้อ และลดการแพร่เชื้อในห้องแยกโรค/รถฉุกเฉิน (Update - 18/03/2563)
การดูแลระบบจัดการอากาศ และการบำรุงรักษาหอผู้ป่วยแยกโรค (Update - 18/03/2563)

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)-2564 (Update - 19/04/2564)
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)-2564 (Update - 19/04/2564)
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)-2563 (Update - 18/6/2563)
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)-2563 (Update - 18/6/2563)
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 เรื่องการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (Update - 20/5/2563)
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งด้านพัฒนาวิชาการ (Update - 26/12/2562)
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง ด้านพัฒนาวิชาการ (Update - 20/12/2562)
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านพัฒนาวิชาการ (Update - 11/12/2562)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์ (Update - 12/11/2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์ (Update - 8/11/2562)
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์ (Update - 30/10/2562)
ประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่องการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ (Update - 23/11/2561)
จุลสารออนไลน์ "สบส.ซอย 8" ฉบับที่ 6 (Update - 18/05/2561)
จุลสารออนไลน์ "สบส.ซอย 8" ฉบับที่ 2 (Update - 31/01/2561)
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต"คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต(Zero Tolerance)" (Update - 12/01/2561)

พรบ.ที่เกี่ยวข้อง และ กฎหมายกรม สบส.

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
พระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธ์ทางการแพทย์
พระราชบัญญัติ วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556
พระราชบัญญัติ สถานพยาบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
พระราชบัญญัติ การประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556
พ.ร.บ สถานพยาบาล พ.ศ.2541 (ฉบับอัพเดท ล่าสุด)
พ.ร.บ สถานพยาบาล พ.ศ.2541 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559
พ.ร.บ สถานพยาบาล พ.ศ.2541 (ฉบับอัพเดท 09-01-2556)
พ.ร.บ สถานพยาบาล พ.ศ.2541 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
พ.ร.บ สถานพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
พ.ร.บ สถานพยาบาล พ.ศ.2541 (ฉบับอัพเดท 30-08-47)
พ.ร.บ สถานพยาบาล พ.ศ.2541
พ.ร.บ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
พ.ร.บ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 (ฉบับอัพเดทล่าสุด)
พ.ร.บ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2560
การอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2560
การอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2560
กำหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการสปา และกิจการนวดเพื่อสุขภาพ หรือ เพื่อเสริมความงาม พ.ศ.2560
กฎกระทรวง กำหนดบริการอื่นในกิจการสปา พ.ศ.2560
กฎกระทรวง (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541
กฎกระทรวงกำหนดชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์หรือยานพาหนะที่จำเป็นประจำสถานพยาบาล พ.ศ.2558
กฎกระทรวงกำหนดชื่อสถานพยาบาล และการแสดงรายละเอียดกี่ยวกับชื่อสถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลอัตราค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ฯ 2542
กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล พ.ศ.2558
กฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพและจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล พ.ศ.2558
กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541
กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดให้มีและรายงาน หลักฐานเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพนสถานพยาบาลและผู้ป่วย และเอกสารอื่นที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2545
กฎกระทรวงว่าด้วยการดำเนินการสถานพยาบาล พ.ศ.2545
กฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการสถานพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
กฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการสถานพยาบาล 2545 ล่าสุด
กฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ.2545
กฎกระทรวงว่าด้วยผู้ดำเนินการสถานพยาบาลตามประเภทและลักษณะการให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาล 2545
กฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2560
กฎกระทรวงการอนุญาตกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2560
กฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2560
กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและกากรชำระค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2560
กฎกระทรวงกำหนดด้านมาตรฐานสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการสปา และกิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม พ.ศ.2560
กฎกระทรวงกำหนดบริการอื่นในกิจการสปา พ.ศ.2560
กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและกากรชำระค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ.2563
กฎกระทรวงกำหนดให้กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงเป็นกิจการอื่นในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2563
กฎกระทรวงกำหนดกิจการผู้สูงอายุ
กฎกระทรวงค่าธรรมเนียมกิจการผู้สูงอายุ
กฎกระทรวงมาตรฐานกิจการผู้สูงอายุ
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งส่วนราชการหรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนในการควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นที่ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2555
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบโรคศิลปะของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก พ.ศ.2555
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลกระทำการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ในความควบคุมของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน พ.ศ.2555
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการควบคุมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ พ.ศ.2555
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2557
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559
ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ต้องมีผู้ดำเนินการ
ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559
ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ชื่อสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2546) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโฆษณาสถานพยาบาล
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดแบบตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดให้มีและรายงาน หลักฐานเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลและผู้ป่วย และเอกสารอื่นที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2545
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดแบบตามกฎกระทรวงว่าด้วยการดำเนินการ สถานพยาบาล พ.ศ.2545 ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติ สถานพยาบาล พ.ศ.2541
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดแบบตามกฎกระทรวงว่าด้วยการดำเนินการสถานพยาบาล พ.ศ.2545 ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 (ฉบับที่ 2)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดแบบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการประกอบกิจการ สถานพยาบาล พ.ศ.2545 และตามกฎกระทรวง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินของสถานพยาบาล พ.ศ.2557
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการให้บริการการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในสถานพยาบาล
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สถานพยาบาลอื่นที่มีลักษณะเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ หรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน การระดมทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยา และการจัดให้มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล
ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง การกำหนดแบบตามกฎกระทรวงซึ่งออกตาม พ.ร.บ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559
ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559
ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ต้องมีผู้ดำเนินการ
ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ชื่อสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม พ.ร.บ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559
ประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ดำเนินการ พ.ศ.2559
ประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์รับรองวุฒิบัตรฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
ประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์รับรองวุฒิบัตรฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
ประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์รับรองวุฒิบัตรฯ (ฉบับอัพเดทล่าสุด)
ประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์รับรองวุฒิบัตรฯ
ประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เรื่อง หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ อื่น ๆ เพิ่มเติม