ข่าว / ประชาสัมพันธ์

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

OnePages ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10


ดู GALLERY OnePages ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ข่าวประชาสัมพันธ์

Work From Home ยังไงให้ Secure (Update - 23/02/2563)
ข้อแนะนำด้านความมั่นคงปลอดภัยเมื่อต้องทำงานจากที่บ้าน (Update - 23/02/2563)
รู้ทันแฮกเกอร์กับ password ต้องห้าม (Update - 23/02/2563)
10 อันดับ Virus Computer อันตราย (Update - 23/02/2563)
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Update - 23/02/2563)
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 (Update - 23/02/2563)
พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (Update - 23/02/2561)
พระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 (Update - 23/02/2561)
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2560 (Update - 23/02/2561)

ช่องทางการยื่นคำขอเปิดบริการสปา ในสถานการณ์โควิด-19 (สำหรับผู้ให้บริการ) (Update - 20/03/2563)
ช่องทางการยื่นคำขอเปิดบริการสปา ในสถานการณ์โควิด-19 (สำหรับเจ้าของสถานประกอบการ) (Update - 20/03/2563)
สรุปประเด็นสำคัญ ร่วมกันคุมโควิด-19 (Update - 20/03/2563)
แนวทางการจัดการศพผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 (Update - 19/03/2563)
คำแนะนำสำหรับ อสม.ในการเคาะประตูเยี่ยมบ้านเพื่อสังเกตอาการโควิด-19 (part2) (Update - 19/03/2563)
คำแนะนำสำหรับ อสม.ในการเคาะประตูเยี่ยมบ้านเพื่อสังเกตอาการโควิด-19 (part1) (Update - 19/03/2563)
แปลนปรับปรุงแดนพักพยาบาล เพื่อรองรับห้องแยกโรคและคลินิกทันตกรรม โครงการราชทัณฑ์ปันสุข (Update - 19/03/2563)
แนวทางการจัดทำ Cohort ward (Update - 19/03/2563)
เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากควรเลือกอย่างไร (Update - 18/03/2563)
การทำลายเชื้อ และลดการแพร่เชื้อในห้องแยกโรค/รถฉุกเฉิน (Update - 18/03/2563)
การดูแลระบบจัดการอากาศ และการบำรุงรักษาหอผู้ป่วยแยกโรค (Update - 18/03/2563)

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) (Update - 18/6/2563)
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) (Update - 18/6/2563)
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 เรื่องการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (Update - 20/5/2563)
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งด้านพัฒนาวิชาการ (Update - 26/12/2562)
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง ด้านพัฒนาวิชาการ (Update - 20/12/2562)
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านพัฒนาวิชาการ (Update - 11/12/2562)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์ (Update - 12/11/2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์ (Update - 8/11/2562)
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์ (Update - 30/10/2562)
ประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่องการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ (Update - 23/11/2561)
จุลสารออนไลน์ "สบส.ซอย8" ฉบับที่ 6 (Update - 18/05/2561)
จุลสารออนไลน์ "สบส.ซอย8" ฉบับที่ 2 (Update - 31/01/2561)
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต"คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต(Zero Tolerance)" (Update - 12/01/2561)
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี ทำพิธีเปิดกล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต (Update - 12/01/2561)
พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 (Update - 12/01/2561)
กลุ่มวิศวกรรมการแพทย์ ออกทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลยโสธร (Update - 11/01/2561)
ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมงานคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับภาค (Update - 11/01/2561)
กลุ่มวิศวกรรมการแพทย์ เป็นวิทยกรให้ความรู้ เรื่องการจัดการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลราษีไศล (Update - 11/01/2561)
กลุ่มวิศวกรรมการแพทย์ ออกทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลปทุมราชวงษา (Update - 11/01/2561)
กลุ่มวิศวกรรมการแพทย์ ออกทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลหัวตะพาน (Update - 11/01/2561)
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ประจำปี 2561
การประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมและร่วมใจกันทำความสะอาดอาคารและสถานที่ เพื่อให้พร้อมสำหรับการเป็นจุดปฐมพยาบาล ลำดับที่ 4
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานปี 2560 และพัฒนาศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร
ประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสัญจร วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2560
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร เนื่องในช่วงเทศการเข้าพรรษา
ร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประชุมวิชาการและพัฒนาการจัดการความรู้บุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2560

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) (Update - 18/6/2563)
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) (Update - 18/6/2563)
ขั้นตอนการขอเปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (Update - 1/6/2563)
จุลสารออนไลน์ "สบส.ซอย8" ฉบับที่ 6 (Update - 18/05/2561)
จุลสารออนไลน์ "สบส.ซอย8" ฉบับที่ 2 (Update - 31/01/2561)
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต"คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต(Zero Tolerance)" (Update - 12/01/2561)
กรม สบส. เตือนประชาชน จัดฟันจากทันตแพทย์เท่านั้น ไม่ซื้ออุปกรณ์จัดฟันมาทำเองที่บ้าน เสี่ยง!! ติดเชื้อทางช่องปาก
กรมสบส.เตือนประชาชนให้เลือกรับบริการจากร้านสปา-นวด ที่ได้มาตรฐาน ร้านต้องมีระบบคัดกรองผู้รับบริการที่มีความเสี่ยงทั้งจากอายุ การตั้งครรภ์ หรือโรคประจำตัว
กรม สบส.ประสาน สสจ.ชลบุรี ตรวจสอบร้านนวดทำลูกค้าขาหัก!!!
สบส.ย้ำระบบ e-Payment จ่ายค่าป่วยการ อสม. ลดขั้นตอนการดำเนินงานสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรม

พรบ.ที่เกี่ยวข้อง และ กฎหมายกรม สบส.

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งส่วนราชการหรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนในการควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นที่ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบโรคศิลปะของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก พ.ศ. 2555
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลกระทำการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ในความควบคุมของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน พ.ศ. 2555
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการควบคุมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ พ.ศ. 2555
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Update - 23/02/2563)
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 (Update - 23/02/2563)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ต้องมีผู้ดำเนินการ
ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ชื่อสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ