ข่าว / ประชาสัมพันธ์

10th Health Service Support Center

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

OnePages ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10


ดู GALLERY OnePages ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 มีความประสงค์จะรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา (Update - 15/03/2567)
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา (Update - 20/03/2566)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานขับรถยนต์ (Update - 30/11/2565)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานขับรถยนต์ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ (Update - 29/11/2565)
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา (Update - 17/11/2565)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานขับรถยนต์ (Update - 7/11/2565)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานขับรถยนต์ (Update - 2/11/2565)
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา (Update - 25/10/2565)
ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ 2ส ของอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวนาถยา ขุนแก้ว (Update - 19/11/2564)
งานปรับปรุงระบบปป้องกันฟ้าผ่า และการป้องกันแรงดันไฟฟ้าสูงชั่วขณะ (SURGE) ของโรงพยาบาลหนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร นายทรงวุฒิ ชุมสวัสดิ์ (Update - 21/05/2564)
งานปรับปรุงระบบหม้อแปลงไฟฟ้า ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ ของโรงพยาบาลห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ นายทรงวุฒิ ชุมสวัสดิ์ (Update - 21/05/2564)
การประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา ในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ เขตสุขภาพที่ 10 นางวันวิสาข์ อรพันธ์ (Update - 19/05/2564)
ความรอบรู้ด้านสุขภาพของ อสม. หมอประจำบ้าน เขตสุขภาพที่ 10 นางนิสา ปัญญา (Update - 15/03/2564)
การประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ในเขตสุขภาพที่ 10 นางสาวสาวิตรี มุณีรัตน์ (Update - 24/12/2563)
นโยบายความมั่นคงแลอดภัยไซเบอร์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 (Update - 17/01/2566)
นโยบายระเบียบและแนวทางปฏิบัติ ด้านการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 65 (Update - 17/01/2566)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 (Update - 17/01/2566)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 (Update - 17/01/2566)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 (Update - 17/01/2566)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 (Update - 17/01/2566)
PDPA คืออะไร เกี่ยวของอะไรกับชีวิตเรา (Update - 17/01/2566)
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร (Update - 17/01/2565)
แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Update - 17/01/2565)
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ คืออะไร (Update - 17/01/2565)
นโยบายระเบียบและแนวทางปฏิบัติ ด้านการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Update - 3/01/2564)
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศและโลกไซเบอร์ (Update - 30/10/2563)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (CSO) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (Update - 5/11/2563)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีและการสื่อสาร (CSO) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 (Update - 5/11/2563)
คำสั่งกำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 (Update - 5/11/2563)
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ผู้ดูแล การเข้าถึงห้องเซิร์ฟเวอร์ และระบบเครือข่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 (Update - 5/11/2563)
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 (Update - 5/11/2563)
ทำเนียบคณะกรรมการเทคโนโลยีและการสื่อสาร (CSO) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 (Update - 5/11/2563)
Work From Home ยังไงให้ Secure (Update - 23/02/2563)
ข้อแนะนำด้านความมั่นคงปลอดภัยเมื่อต้องทำงานจากที่บ้าน (Update - 23/02/2563)
คู่มือการใช้งาน Application HSS OFFICE (Update - 03/02/2564)
ทําธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถืออย่างไรให้ปลอดภัย (Update - 04/01/2564)
Work From Home ยังไงให้ Secure (Update - 23/02/2563)
ข้อแนะนำด้านความมั่นคงปลอดภัยเมื่อต้องทำงานจากที่บ้าน (Update - 23/02/2563)
รู้ทันแฮกเกอร์กับ password ต้องห้าม (Update - 23/02/2563)
10 อันดับ Virus Computer อันตราย (Update - 23/02/2563)
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Update - 23/02/2563)
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 (Update - 23/02/2563)
พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (Update - 23/02/2561)
พระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 (Update - 23/02/2561)
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2560 (Update - 23/02/2561)

คู่มือเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภค ด้านบริการสุขภาพ ศบส.10 (Update - 20/07/2565)
การขยายระยะเวลายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการฯ (Update - 17/08/2563)
ช่องทางการยื่นคำขอเปิดบริการสปา ในสถานการณ์โควิด-19 (สำหรับผู้ให้บริการ) (Update - 20/03/2563)
ช่องทางการยื่นคำขอเปิดบริการสปา ในสถานการณ์โควิด-19 (สำหรับเจ้าของสถานประกอบการ) (Update - 20/03/2563)
สรุปประเด็นสำคัญ ร่วมกันคุมโควิด-19 (Update - 20/03/2563)
แนวทางการจัดการศพผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 (Update - 19/03/2563)
คำแนะนำสำหรับ อสม.ในการเคาะประตูเยี่ยมบ้านเพื่อสังเกตอาการโควิด-19 (part 2) (Update - 19/03/2563)
คำแนะนำสำหรับ อสม.ในการเคาะประตูเยี่ยมบ้านเพื่อสังเกตอาการโควิด-19 (part 1) (Update - 19/03/2563)
แปลนปรับปรุงแดนพักพยาบาล เพื่อรองรับห้องแยกโรคและคลินิกทันตกรรม โครงการราชทัณฑ์ปันสุข (Update - 19/03/2563)
แนวทางการจัดทำ Cohort ward (Update - 19/03/2563)
เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากควรเลือกอย่างไร (Update - 18/03/2563)
การทำลายเชื้อ และลดการแพร่เชื้อในห้องแยกโรค/รถฉุกเฉิน (Update - 18/03/2563)
การดูแลระบบจัดการอากาศ และการบำรุงรักษาหอผู้ป่วยแยกโรค (Update - 18/03/2563)

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Update - 22/06/2566)
คู่มือกระบวนงานเบิก-จ่าย เงินงบประมาณ (Update - 24/02/2566)
แบบสอบถาม-งานการเงิน (Update - 24/02/2566)
ผังกระบวนการทำงานการเบิกจ่ายเงินบำรุง (Update - 24/02/2566)
ผังกระบวนการทำงานการรับเงินเบิกเกินส่ง (Update - 24/02/2566)
Flow Chart การจัดซื้อ จัดจ้าง (Update - 24/02/2566)
แบบสอบถามงานพัสดุ (Update - 24/02/2566)
แบบสอบถาม-ขอรับบำเหน็จบำนาญ (Update - 24/02/2566)
คู่มืองานบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Update - 24/02/2566)
คู่มือ Flow แบบสอบถาม งานติดตามกำกับประเมินผล (Update - 24/02/2566)
คู่มือ Flow แบบสอบถาม การจัดทำคำรับรองปฎิบัติราชการ (Update - 24/02/2566)
คู่มือ Flow แบบสอบถาม การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ (Update - 24/02/2566)
Flow Chart ยานพาหนะศบส 10 (Update - 24/02/2566)
แบบสอบถาม งานควบคุมภายในบริหารความเสี่ยง (Update - 24/02/2566)
โฟลว์งานบริหารความเสี่ยง (Update - 24/02/2566)
กระบวนงานรับหนังสือ งานธุรการ รับส่งหนังสือ (Update - 24/02/2566)
แบบบสอบถาม งานสารบรรณ (Update - 24/02/2566)
ประกาศรายชื่อโรงพยาบาลที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินโรงพยาบาลต้นแบบ ปี 2566 (Update - 24/02/2566)
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา (Update - 25/10/2565)
ประกาศผลการคัดเลือกตำบลจัดการคุณภาพชีวิต หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ และชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ ดีเด่นระดับเขต เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2565 (Update - 9/08/2565)
คู่มือเครือข่ายเฝ้าระวัง และคุ้มครองผู้บริโภค ด้านบริการสุขภาพ (Update - 01/08/2565)
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)-2565 (Update - 14/03/2565)
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)-2565 (Update - 14/03/2565)
ประกาศผลการพิจารณาโรงพยาบาลต้นแบบด้านระบบมาตรฐานบริการสุขภาพและโรงพยาบาลก้าวสู่มาตรฐานสากล ประจำปีงบแระมาณ พ.ศ.2565 (Update - 21/02/2565)
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)-2564 (Update - 19/04/2564)
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)-2564 (Update - 19/04/2564)
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)-2563 (Update - 18/6/2563)
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)-2563 (Update - 18/6/2563)
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 เรื่องการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (Update - 20/5/2563)
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งด้านพัฒนาวิชาการ (Update - 26/12/2562)
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง ด้านพัฒนาวิชาการ (Update - 20/12/2562)
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านพัฒนาวิชาการ (Update - 11/12/2562)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์ (Update - 12/11/2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์ (Update - 8/11/2562)
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์ (Update - 30/10/2562)
ประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่องการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ (Update - 23/11/2561)
จุลสารออนไลน์ "สบส.ซอย 8" ฉบับที่ 6 (Update - 18/05/2561)
จุลสารออนไลน์ "สบส.ซอย 8" ฉบับที่ 2 (Update - 31/01/2561)
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต"คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต(Zero Tolerance)" (Update - 12/01/2561)

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กรม สบส. (Update - 13/02/2567)
คำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (Update - 19/01/2566)
ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (Update - 19/01/2566)
ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่องวิธีแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการงทางอิเล็กทรอนิกส์ (Update - 19/01/2566)
เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 (4 ห้าม 3 ต้อง) (Update - 20/07/2565)
ประชาสัมพันธ์ขยายเวลารับสมัคร ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และบุตร เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (Update - 12/05/2565)
ประกาศประกวดการรณรงค์สร้างกระแสสังคม เชิญชวนมาประกวดคลิปวิดีโอและคำขวัญ ชิงเงินรางวัลกว่า 31,500 บาท (Update - 12/10/2564)
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (Update - 18/6/2563)
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (Update - 18/6/2563)
ขั้นตอนการขอเปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (Update - 1/6/2563)
จุลสารออนไลน์ "สบส.ซอย 8" ฉบับที่ 6 (Update - 18/05/2561)
จุลสารออนไลน์ "สบส.ซอย 8" ฉบับที่ 2 (Update - 31/01/2561)
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต"คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)" (Update - 12/01/2561)

พรบ.ที่เกี่ยวข้อง และ กฎหมายกรม สบส.

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
พระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธ์ทางการแพทย์
พระราชบัญญัติ วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556
พระราชบัญญัติ สถานพยาบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
พระราชบัญญัติ การประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556
พ.ร.บ สถานพยาบาล พ.ศ.2541 (ฉบับอัพเดท ล่าสุด)
พ.ร.บ สถานพยาบาล พ.ศ.2541 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559
พ.ร.บ สถานพยาบาล พ.ศ.2541 (ฉบับอัพเดท 09-01-2556)
พ.ร.บ สถานพยาบาล พ.ศ.2541 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
พ.ร.บ สถานพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
พ.ร.บ สถานพยาบาล พ.ศ.2541 (ฉบับอัพเดท 30-08-47)
พ.ร.บ สถานพยาบาล พ.ศ.2541
พ.ร.บ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
พ.ร.บ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 (ฉบับอัพเดทล่าสุด)
พ.ร.บ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2560
การอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2560
การอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2560
กำหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการสปา และกิจการนวดเพื่อสุขภาพ หรือ เพื่อเสริมความงาม พ.ศ.2560
กฎกระทรวง กำหนดบริการอื่นในกิจการสปา พ.ศ.2560
กฎกระทรวง (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541
กฎกระทรวงกำหนดชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์หรือยานพาหนะที่จำเป็นประจำสถานพยาบาล พ.ศ.2558
กฎกระทรวงกำหนดชื่อสถานพยาบาล และการแสดงรายละเอียดกี่ยวกับชื่อสถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลอัตราค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ฯ 2542
กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล พ.ศ.2558
กฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพและจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล พ.ศ.2558
กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541
กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดให้มีและรายงาน หลักฐานเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพนสถานพยาบาลและผู้ป่วย และเอกสารอื่นที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2545
กฎกระทรวงว่าด้วยการดำเนินการสถานพยาบาล พ.ศ.2545
กฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการสถานพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
กฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการสถานพยาบาล 2545 ล่าสุด
กฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ.2545
กฎกระทรวงว่าด้วยผู้ดำเนินการสถานพยาบาลตามประเภทและลักษณะการให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาล 2545
กฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2560
กฎกระทรวงการอนุญาตกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2560
กฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2560
กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและกากรชำระค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2560
กฎกระทรวงกำหนดด้านมาตรฐานสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการสปา และกิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม พ.ศ.2560
กฎกระทรวงกำหนดบริการอื่นในกิจการสปา พ.ศ.2560
กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและกากรชำระค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ.2563
กฎกระทรวงกำหนดให้กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงเป็นกิจการอื่นในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2563
กฎกระทรวงกำหนดกิจการผู้สูงอายุ
กฎกระทรวงค่าธรรมเนียมกิจการผู้สูงอายุ
กฎกระทรวงมาตรฐานกิจการผู้สูงอายุ
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งส่วนราชการหรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนในการควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นที่ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2555
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบโรคศิลปะของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก พ.ศ.2555
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลกระทำการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ในความควบคุมของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน พ.ศ.2555
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการควบคุมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ พ.ศ.2555
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2557
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559
ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ต้องมีผู้ดำเนินการ
ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559
ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ชื่อสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2546) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโฆษณาสถานพยาบาล
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดแบบตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดให้มีและรายงาน หลักฐานเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลและผู้ป่วย และเอกสารอื่นที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2545
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดแบบตามกฎกระทรวงว่าด้วยการดำเนินการ สถานพยาบาล พ.ศ.2545 ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติ สถานพยาบาล พ.ศ.2541
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดแบบตามกฎกระทรวงว่าด้วยการดำเนินการสถานพยาบาล พ.ศ.2545 ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 (ฉบับที่ 2)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดแบบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการประกอบกิจการ สถานพยาบาล พ.ศ.2545 และตามกฎกระทรวง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินของสถานพยาบาล พ.ศ.2557
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการให้บริการการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในสถานพยาบาล
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สถานพยาบาลอื่นที่มีลักษณะเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ หรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน การระดมทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยา และการจัดให้มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล
ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง การกำหนดแบบตามกฎกระทรวงซึ่งออกตาม พ.ร.บ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559
ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559
ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ต้องมีผู้ดำเนินการ
ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ชื่อสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม พ.ร.บ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559
ประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ดำเนินการ พ.ศ.2559
ประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์รับรองวุฒิบัตรฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
ประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์รับรองวุฒิบัตรฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
ประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์รับรองวุฒิบัตรฯ (ฉบับอัพเดทล่าสุด)
ประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์รับรองวุฒิบัตรฯ
ประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เรื่อง หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ อื่น ๆ เพิ่มเติม