ข่าว / ประชาสัมพันธ์

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน เพื่อปรับเปลี่ยนสุขภาพดีเด่น

          (28 สิงหาคม 2562) กลุ่มงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 ได้จัดประชุม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน เพื่อปรับเปลี่ยนสุขภาพดีเด่น” เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ให้เกียรติมอบรางวัลและประกาศนียบัตรแก่พื้นที่ต้นแบบที่เข้าร่วมการคัดเลือก ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการ และกรรมการจากศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น , สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และสำนักงานควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์ (Update - 12/11/2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์ (Update - 8/11/2562)
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์ (Update - 30/10/2562)
ประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่องการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ (Update - 23/11/2561)
จุลสารออนไลน์ "สบส.ซอย8" ฉบับที่ 6 (Update - 18/05/2561)
จุลสารออนไลน์ "สบส.ซอย8" ฉบับที่ 2 (Update - 31/01/2561)
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต"คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต(Zero Tolerance)" (Update - 12/01/2561)
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี ทำพิธีเปิดกล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต (Update - 12/01/2561)
พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 (Update - 12/01/2561)
กลุ่มวิศวกรรมการแพทย์ ออกทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลยโสธร (Update - 11/01/2561)
ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมงานคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับภาค (Update - 11/01/2561)
กลุ่มวิศวกรรมการแพทย์ เป็นวิทยกรให้ความรู้ เรื่องการจัดการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลราษีไศล (Update - 11/01/2561)
กลุ่มวิศวกรรมการแพทย์ ออกทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลปทุมราชวงษา (Update - 11/01/2561)
กลุ่มวิศวกรรมการแพทย์ ออกทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลหัวตะพาน (Update - 11/01/2561)
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ประจำปี 2561
การประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมและร่วมใจกันทำความสะอาดอาคารและสถานที่ เพื่อให้พร้อมสำหรับการเป็นจุดปฐมพยาบาล ลำดับที่ 4
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานปี 2560 และพัฒนาศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร
ประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสัญจร วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2560
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร เนื่องในช่วงเทศการเข้าพรรษา
ร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประชุมวิชาการและพัฒนาการจัดการความรู้บุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2560

จุลสารออนไลน์ "สบส.ซอย8" ฉบับที่ 6 (Update - 18/05/2561)
จุลสารออนไลน์ "สบส.ซอย8" ฉบับที่ 2 (Update - 31/01/2561)
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต"คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต(Zero Tolerance)" (Update - 12/01/2561)
กรม สบส. เตือนประชาชน จัดฟันจากทันตแพทย์เท่านั้น ไม่ซื้ออุปกรณ์จัดฟันมาทำเองที่บ้าน เสี่ยง!! ติดเชื้อทางช่องปาก
กรมสบส.เตือนประชาชนให้เลือกรับบริการจากร้านสปา-นวด ที่ได้มาตรฐาน ร้านต้องมีระบบคัดกรองผู้รับบริการที่มีความเสี่ยงทั้งจากอายุ การตั้งครรภ์ หรือโรคประจำตัว
กรม สบส.ประสาน สสจ.ชลบุรี ตรวจสอบร้านนวดทำลูกค้าขาหัก!!!
สบส.ย้ำระบบ e-Payment จ่ายค่าป่วยการ อสม. ลดขั้นตอนการดำเนินงานสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรม

พรบ.ที่เกี่ยวข้อง และ กฎหมายกรม สบส.

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งส่วนราชการหรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนในการควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นที่ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบโรคศิลปะของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก พ.ศ. 2555
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลกระทำการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ในความควบคุมของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน พ.ศ. 2555
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการควบคุมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ พ.ศ. 2555