การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT: ITA

10th Health Service Support Center

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Integrity and Transparency Assessment: ITA 67

การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

แบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
          เอกสารแนบ

แบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
          เอกสารแนบ

องค์ประกอบที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน ประกอบด้วย
     ข้อมูลพื้นฐาน
          O1 โครงสร้าง
                    เอกสารแนบ
          O2 ข้อมูลผู้บริหาร
                    เอกสารแนบ
          O3 อำนาจหน้าที่
                    เอกสารแนบ
          O4 ข้อมูลการติดต่อ
                    เอกสารแนบ
     การประชาสัมพันธ์
          O5 ข่าวประชาสัมพันธ์
                    เอกสารแนบ
     การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
          O6 Q & A
                    เอกสารแนบ
     การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
          O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
                    เอกสารแนบ
          O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
                    เอกสารแนบ
          O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
                    เอกสารแนบ
     การปฏิบัติงาน
          O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
                    เอกสารแนบ
     การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
          O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
                    เอกสารแนบ
          O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
                    เอกสารแนบ
          O13 E-Service
                    เอกสารแนบ
     การจัดซื้อจัดจ้าง
          O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
                    เอกสารแนบ
          O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
                    เอกสารแนบ
          O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
                    เอกสารแนบ (ดาวน์โหลด)
          O17 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
                    เอกสารแนบ (ดาวน์โหลด)
     การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
          O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
                    เอกสารแนบ
          O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
                    เอกสารแนบ
          O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
                    เอกสารแนบ
          O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม
                    เอกสารแนบ
     การส่งเสริมความโปร่งใส
          O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                    เอกสารแนบ
          O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                    เอกสารแนบ
          O24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                    เอกสารแนบ
     การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
          O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
                    เอกสารแนบ
     นโยบาย NO Gift Policy
          O26 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
                    เอกสารแนบ
          O27 การสร้างวัฒนธรรม NO Gift Policy
                    เอกสารแนบ
          O28 รายงานผลตามนโยบาย NO Gift Policy
                    เอกสารแนบ
          O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
                    เอกสารแนบ
     การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
          O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
                    เอกสารแนบ
          O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
                    เอกสารแนบ
     การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
          O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
                    เอกสารแนบ
          O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
                    เอกสารแนบ
          O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
                    เอกสารแนบ
          O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
                    เอกสารแนบ