การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT: ITA

10th Health Service Support Center

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Integrity and Transparency Assessment: ITA 66

การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

แบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
          เอกสารแนบ

แบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
          เอกสารแนบ

องค์ประกอบที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน ประกอบด้วย
     ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน
          O1 โครงสร้าง
                    เอกสารแนบ
          O2 ข้อมูลผู้บริหาร
                    เอกสารแนบ
          O3 อำนาจหน้าที่
                    เอกสารแนบ
          O4 แผนยุทธศาสตร์
                    เอกสารแนบ
          O5 ข้อมูลการติดต่อ
                    เอกสารแนบ
          O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
                    เอกสารแนบ || เอกสารแนบ1 ||
     การประชาสัมพันธ์
          O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
                    เอกสารแนบ
     การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
          O8 Q&A
                    เอกสารแนบ
          O9 Social Network
                    เอกสารแนบ
          O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
                    เอกสารแนบ
องค์ประกอบที่ 2 การบริหารงาน
     การดำเนินงาน
          O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
                    เอกสารแนบ
          O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณรอบ 6 เดือน
                    เอกสารแนบ
          O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
                    เอกสารแนบ
     การปฏิบัติงาน
          O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (กระบวนงานภารกิจหลักของกรม (สำหรับเจ้าหน้าที่)
                    เอกสารแนบ
     การให้บริการ
          O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการกระบวนงานภารกิจหลักของกรม (คู่มือสำหรับประชาชน)
                    เอกสารแนบ
          O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (ข้อมูลการให้บริการตามภารกิจหลักของกรม)
                    เอกสารแนบ
          O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (ข้อมูลความพึงพอใจต่อกระบวนงานหลักของกรม)
                    เอกสารแนบ
          O18 E-Service
                    เอกสารแนบ || เอกสารแนบ1 ||
องค์ประกอบที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้าง
     การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
          O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
                    เอกสารแนบ
          O20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
                    เอกสารแนบ
          O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
                    เอกสารแนบ
          O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
                    เอกสารแนบ
องค์ประกอบที่ 4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
          O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
                    เอกสารแนบ
          O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
                    เอกสารแนบ
          O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
               (1.) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
                    เอกสารแนบ || เอกสารแนบ1 || เอกสารแนบ2 || เอกสารแนบ3 ||
               (2.) การบรรจุและการแต่งตั้ง
                    เอกสารแนบ || เอกสารแนบ1 || เอกสารแนบ2 || เอกสารแนบ3 ||
               (3.) การพัฒนาบุคลากร
                    เอกสารแนบ || เอกสารแนบ1 || เอกสารแนบ2 ||
               (4.) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
                    เอกสารแนบ || เอกสารแนบ1 || เอกสารแนบ2 ||
               (5.) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
                    เอกสารแนบ || เอกสารแนบ1 ||
          O26 รานงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
                    เอกสารแนบ
องค์ประกอบที่ 5 การส่งเสริมความโปร่งใส
     การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                    เอกสารแนบ
          O28 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                    เอกสารแนบ
          O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                    เอกสารแนบ
     การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
          O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
                    เอกสารแนบ
องค์ประกอบที่ 10.0 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
     นโยบาย No Gift Policy
          O31 การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
                    เอกสารแนบ
          O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
                    เอกสารแนบ || เอกสารแนบ1 ||
          O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
                    เอกสารแนบ
     การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
          O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
                    เอกสารแนบ
          O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                    เอกสารแนบ
     แผนป้องกันการทุจริต
          O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
                    เอกสารแนบ
          O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
                    เอกสารแนบ
          O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
                    เอกสารแนบ
     มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
          O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
                    เอกสารแนบ
          O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
                    เอกสารแนบ || เอกสารแนบ1 ||
          O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
                    เอกสารแนบ
     มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
          O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
                    เอกสารแนบ
          O43 การดำเนินตามมาตรการส่งเสริม
                    เอกสารแนบ