การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT: ITA

10th Health Service Support Center

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Integrity and Transparency Assessment: ITA 65

การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

O1 โครงสร้าง
          โครงสร้าง
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
          ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
          อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
          แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อ
          ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
          กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
          กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
          กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
          กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
          ข่าวประชาสัมพันธ์

O10 แผนดำเนินงานประจำปี
          แผนดำเนินงานประจำปี 2565
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
          รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินประจำปี
          รายงานผลการดำเนินประจำปี

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
          คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
          คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
          คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
          คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
          คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
          ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
          รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
          รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 E-Service
          E-Service
          E-Service
          E-Service
          E-Service
          E-Service

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
          แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
          รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
          รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
          แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
          ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
          สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
          รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
          นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
          การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
          การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคค
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
          หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
          การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
          การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล
          การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สมัครแข่งขัน
          แนวทางปฏิบัติในการบริหารผลการปฏิบัติราชการ
          ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา
          หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ และแนวทางการประกันคุณภาพ
          หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล
          หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
          รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
          ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
          นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
          การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
          การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
          แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
          รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
          รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
          มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
          การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน