เอกสารดาวน์โหลด

10th Health Service Support Center

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ดาวน์โหลด เอกสาร - การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา ติดตาม กำกับและประเมินผลการดำเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสารดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสารกลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (CSO) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (Update - 5/11/2563)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีและการสื่อสาร (CSO) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 (Update - 5/11/2563)
คำสั่งกำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 (Update - 5/11/2563)
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ผู้ดูแล การเข้าถึงห้องเซิร์ฟเวอร์ และระบบเครือข่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 (Update - 5/11/2563)
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 (Update - 5/11/2563)
ทำเนียบคณะกรรมการเทคโนโลยีและการสื่อสาร (CSO) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 (Update - 5/11/2563)
Work From Home ยังไงให้ Secure (Update - 23/02/2563)
ข้อแนะนำด้านความมั่นคงปลอดภัยเมื่อต้องทำงานจากที่บ้าน (Update - 23/02/2563)
รู้ทันแฮกเกอร์กับ password ต้องห้าม (Update - 23/02/2563)
10 อันดับ Virus Computer อันตราย (Update - 23/02/2563)
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Update - 23/02/2563)
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 (Update - 23/02/2563)
พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (Update - 23/02/2561)
พระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 (Update - 23/02/2561)
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2560 (Update - 23/02/2561)
คู่มือการจัดการความรู้ไวรัสคอมพิวเตอร์และสปายแวร์ (Update - 2/1/2560)

ดาวน์โหลดเอกสารกลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

ดาวน์โหลดเอกสารกลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น พ.ศ. 2562
ข้อมูลผู้เข้าร่วมอบรมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 10
ข้อมูลผู้เข้าร่วมอบรมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 10
การเสริมสร้างศักยภาพ อสม. ด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตในระดับชุมชน พื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2559
เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการจัดการระบบสุขภาพและพิทักษ์สิทธิ์ด้านสุขภาพของชุมชน พื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2559
เสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และองค์กรอาสาสัครสาธารณสุขในการสร้างสุขภาพชุมชน พื้นที่เขตสุขภาพ ที่ 10 ปีงบประมาณ 2559

ดาวน์โหลดเอกสารกลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์

โรงพยาบาลน้ำยืน (Update - 26/02/2563)
โรงพยาบาลวารินชำราบ (Update - 28/02/2563)
โรงพยาบาลนาตาล (Update - 30/04/2563)
โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ (Update - 30/04/2563)
โรงพยาบาลสิรินธร (Update - 21/05/2563)
โรงพยาบาลสำโรง (ร้องขอ) (Update - 22/05/2563)
โรงพยาบาล 50 พรรษา (Update - 22/05/2563)
สสอ.เขมราฐ (ณ ที่ตั้ง) (Update - 29/05/2563)
โรงพยาบาลนาจะหลวย (Update - 29/05/2563)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี (Update - 15/06/2563)
รพร.เดชอุดม (Update - 18/06/2563)
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร (Update - 14/07/2563)
โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ (Update - 18/09/2563)
โรงพยาบาลน้ำขุ่น (Update - 18/09/2563)
โรงพยาบาลน้ำยืน (Update - 6/10/2563)
โรงพยาบาลมะเร็ง lab (Update - 9/10/2563)
โรงพยาบาลวารินชำราบ lab (Update - 9/10/2563)
โรงพยาบาลตาลสุม (ตามแผน) (Update - 4/11/2563)
โรงพยาบาลมะเร็ง อุบลราชธานี (Update - 01/12/2563)
โรงพยาบาลนิรันดร์การแพทย์ (ตามการร้องขอ) (Update - 22/12/2563)
โรงพยาบาลเขื่องใน (ตามแผน) (Update - 06/01/2564)
โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ (ตามแผน) (Update - 16/02/2564)
โรงพยาบาลบุณฑริก (ตามแผน) (Update - 01/03/2564)
---------------- รายงานผลการสอบเทียบ ปี 2564 ----------------
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร (ร้องขอ-64) (Update - 30/03/2564)
โรงพยาบาลโขงเจียม (ตามแผน-64) (Update - 8/04/2564)
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ (ตามแผน-64) (Update - 16/04/2564)
โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ (ตามแผน-64) (Update - 3/05/2564)
โรงพยาบาลสำโรง (ตามแผน-64) (Update - 3/05/2564)
โรงพยาบาลดอนมดแดง (ตามแผน-64) (Update - 3/05/2564)
โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม (ตามแผน-64) (Update - 7/05/2564)
สสอ.เขมราฐ (ตามร้องขอ-64) (Update - 31/05/2564)
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร (ตามแผน-64) (Update - 7/06/2564)
โรงพยาบาลม่วงสามสิบ (ตามแผน-64) (Update - 9/06/2564)
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ (Update - 28/02/2563)
รพสต.สำโรง (Update - 15/04/2563)
โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา (Update - 15/04/2563)
สสอ.เมืองอุบลราชธานี (Update - 21/05/2563)
กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร (Update - 21/05/2563)
โรงพยาบาลตระการพืชผล (Update - 22/05/2563)
โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม (Update - 29/05/2563)
โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น (Update - 29/05/2563)
โรงพยาบาลเขมราฐ (Update - 15/04/2563)
โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม(ร้องขอ) (Update - 18/06/2563)
สสอ.วารินชำราบ(ร้องขอ) (Update - 18/06/2563)
โรงพยาบาลโขงเจียม (Update - 14/07/2563)
โรงพยาบาลตาลสุม (Update - 18/09/2563)
โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก (Update - 6/10/2563)
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร (Update - 15/10/2563)
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ (Update - 21/10/2563)
โรงพยาบาลม่วงสามสิบ (Update - 21/10/2563)
ศูนย์อนามัยที่ 10 (Update - 21/10/2563)
โรงพยาบาลวารินชำราบ (ตามแผน) (Update - 23/11/2563)
โรงพยาบาลเอชนร่มเกล้า (ตามร้องขอ) (Update - 8/12/2563)
โรงพยาบาลนาเยีย (ตามแผน) (Update - 06/01/2564)
โรงพยาบาลดอนมดแดง (ตามแผน) (Update - 25/01/2564)
โรงพยาบาลสำโรง (ตามแผน) (Update - 18/02/2564)
---------------- รายงานผลการสอบเทียบ ปี 2564 ----------------
โรงพยาบาลตระการพืชผล ณ ที่ตั้ง (Update - 09/03/2564)
โรงพยาบาลนาจะหลวย (ตามแผน) (Update - 30/03/2564)
โรงพยาบาลนาตาล (ตามแผน-64) (Update - 16/04/2564)
โรงพยาบาลสิรินธร (ตามแผน-64) (Update - 27/04/2564)
โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ (ตามแผน-64) (Update - 3/05/2564)
สสอ.เมืองอุบลราชธานี (ตามร้องขอ-64) (Update - 7/05/2564)
โรงพยาบาลวารินชำราบ (ตามแผน-64) (Update - 24/05/2564)
สสอ.พิบูลมังสาหาร (ตามร้องขอ-64) (Update - 1/06/2564)
โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น (ตามแผน-64) (Update - 8/06/2564)