เอกสารดาวน์โหลด

10th Health Service Support Center

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ดาวน์โหลด เอกสาร - แบบฟอร์มและคู่มือการปฏิบัติงาน

ดาวน์โหลด เอกสาร - งานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

ดาวน์โหลด เอกสาร - ทั่วไป

วิธีดาวน์โหลดเอกสารกลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (Update - 27/01/2565)
วิธีดาวน์โหลดเอกสารกลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ (Update - 27/01/2565)
รวมคำสั่งการมอบอำนาจ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แบบสำรวจข้อมูลสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในที่เขตสุขภาพที่ 10(Update - 7/11/2561)
แบบบันทึกข้อมูลพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ.สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ในเขตสุขภาพที่ 10(Update - 2/10/2561)
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ(Update - 20/07/2561)
เอกสารบรรยายประกอบการอบรมพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 10 รุ่นที่ 1"(Update - 12/01/2561)
เอกสารบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปี 2561"

ดาวน์โหลด เอกสาร กลุ่มบริหารงานทั่วไป

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
อัตรากำลังและข้อมูลบุคลากรของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10
แผนบริหารความเสื่องการมุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 พ.ศ.2564
คู่มือกลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน
คู่มือกลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน (ต่อ)
คู่มือกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ
คู่มือกลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
คู่มือกลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์
โครงการวิจัย เรื่อง การสำรวจปริมาณการแพร่กระจายรังสีเอ็กซ์ เมื่อทำการฉายรังสีเครื่องเอ็กซเรย์วินิจฉัย ในโรงพยาบาลชุมชน ขนาดเล็กระยะที่ 2 (โครงการต่อเนื่อง)
พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐาน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559
นโยบายความมั่นคงแลอดภัยไซเบอร์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 (Update - 17/01/2566)
นโยบายระเบียบและแนวทางปฏิบัติ ด้านการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 65 (Update - 17/01/2566)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 (Update - 17/01/2566)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 (Update - 17/01/2566)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 (Update - 17/01/2566)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 (Update - 17/01/2566)
PDPA คืออะไร เกี่ยวของอะไรกับชีวิตเรา (Update - 17/01/2566)
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร (Update - 17/01/2565)
แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Update - 17/01/2565)
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ คืออะไร (Update - 17/01/2565)
นโยบายระเบียบและแนวทางปฏิบัติ ด้านการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 64 (Update - 3/01/2564)
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศและโลกไซเบอร์ (Update - 30/10/2563)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (CSO) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (Update - 5/11/2563)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีและการสื่อสาร (CSO) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 (Update - 5/11/2563)
คำสั่งกำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 (Update - 5/11/2563)
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ผู้ดูแล การเข้าถึงห้องเซิร์ฟเวอร์ และระบบเครือข่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 (Update - 5/11/2563)
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 (Update - 5/11/2563)
ทำเนียบคณะกรรมการเทคโนโลยีและการสื่อสาร (CSO) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 (Update - 5/11/2563)
Work From Home ยังไงให้ Secure (Update - 23/02/2563)
ข้อแนะนำด้านความมั่นคงปลอดภัยเมื่อต้องทำงานจากที่บ้าน (Update - 23/02/2563)
รู้ทันแฮกเกอร์กับ password ต้องห้าม (Update - 23/02/2563)
10 อันดับ Virus Computer อันตราย (Update - 23/02/2563)
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Update - 23/02/2563)
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 (Update - 23/02/2563)
พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (Update - 23/02/2561)
พระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 (Update - 23/02/2561)
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2560 (Update - 23/02/2561)
คู่มือการจัดการความรู้ไวรัสคอมพิวเตอร์และสปายแวร์ (Update - 2/1/2560)


ดาวน์โหลด เอกสาร กลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม

รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลลืออำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ (Update - 5/02/2567)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร (Update - 5/02/2567)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (Update - 5/02/2567)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ (Update - 5/02/2567)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (Update - 23/01/2567)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ (Update - 23/01/2567)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี (Update - 12/01/2567)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร (Update - 25/12/2566)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร (Update - 25/12/2566)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ (Update - 18/12/2566)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลโนนคูณ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ (Update - 18/12/2566)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลราษีไศล อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ (Update - 6/12/2566)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (Update - 27/11/2566)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี (Update - 20/11/2566)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (Update - 16/11/2566)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี (Update - 13/11/2566)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร (Update - 6/11/2566)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (Update - 3/11/2566)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี (Update - 4/10/2566)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี (Update - 30/08/2566)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (Update - 23/08/2566)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี (Update - 6/06/2566)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ (Update - 25/05/2566)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (Update - 15/05/2566)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (Update - 20/04/2566)
รายงานสรุปผลการตรวจสอบระบบบ้าบัดน้ำเสียโรงพยาบาลลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ (Update - 15/11/2565)
รายงานสรุปผลการลงพื้นที่สำรวจระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี (Update - 28/10/2565)
รายงานสรุปผลการลงพื้นที่สำรวจระบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลไทยเจริญ จังหวัดยโสธร (Update - 25/10/2565)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลไทยเจริญ จังหวัดยโสธร (Update - 25/10/2565)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร (Update - 12/10/2565)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี (Update - 12/10/2565)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ (Update - 12/10/2565)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี (Update - 12/10/2565)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร (Update - 12/10/2565)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี (Update - 12/10/2565)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ (Update - 12/10/2565)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (Update - 12/10/2565)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ (Update - 12/10/2565)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี (Update - 12/10/2565)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี (Update - 12/10/2565)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี (Update - 12/10/2565)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี (Update - 12/10/2565)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ (Update - 12/10/2565)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ (Update - 12/10/2565)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ (Update - 12/10/2565)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ (Update - 30/09/2565)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี (Update - 30/09/2565)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี (Update - 30/09/2565)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี (Update - 30/09/2565)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี (Update - 30/09/2565)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ (Update - 27/09/2565)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ (Update - 23/09/2565)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร (Update - 23/09/2565)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี (Update - 16/09/2565)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ (Update - 14/09/2565)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร (Update - 13/09/2565)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ (Update - 13/09/2565)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ (Update - 7/09/2565)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ (Update - 7/09/2565)
รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภาคบริการโลหิตแห่ชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี (Update - 5/09/2565)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลค้อวัง จังหวัดยโสธร (Update - 30/08/2565)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี (Update - 29/08/2565)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี (Update - 29/08/2565)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลกุดชุม จังหวัดยโสธร (Update - 29/08/2565)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี (Update - 19/08/2565)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี (Update - 19/08/2565)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (Update - 11/08/2565)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า จังหวัดอุบลราชธานี (Update - 11/08/2565)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ (Update - 02/08/2565)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี (Update - 01/08/2565)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ (Update - 21/07/2565)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ (Update - 18/07/2565)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ (Update - 4/07/2565)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร (Update - 4/07/2565)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลทรายมูล จังหวัดยโสธร (Update - 28/06/2565)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ (Update - 27/06/2565)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี (Update - 24/06/2565)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร (Update - 31/05/2565)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ (Update - 27/05/2565)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ (Update - 26/05/2565)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี (Update - 19/05/2565)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร (Update - 18/05/2565)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร (Update - 25/04/2565)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จังหวัดยโสธร (Update - 18/04/2565)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ (Update - 4/04/2565)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี (Update - 30/03/2565)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ (Update - 23/03/2565)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ (Update - 23/02/2565)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ (Update - 25/01/2565)
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ (Update - 28/12/2564)
ดาวน์โหลด เอกสาร กลุ่มสุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น พ.ศ. 2562
ข้อมูลผู้เข้าร่วมอบรมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 10
ข้อมูลผู้เข้าร่วมอบรมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 10
การเสริมสร้างศักยภาพ อสม. ด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตในระดับชุมชน พื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2559
เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการจัดการระบบสุขภาพและพิทักษ์สิทธิ์ด้านสุขภาพของชุมชน พื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2559
เสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และองค์กรอาสาสัครสาธารณสุขในการสร้างสุขภาพชุมชน พื้นที่เขตสุขภาพ ที่ 10 ปีงบประมาณ 2559


ดาวน์โหลด เอกสาร กลุ่มวิศวกรรมการแพทย์

---------------- รายงานผลการสอบเทียบ ปี 2565 ----------------
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ (ตามแผน-65) (Update - 23/12/2564)
สสอ.เขมราฐ (ตามร้องขอ-65) (Update - 2/02/2565)
โรงพยาบาลม่วงสามสิบ (ตามแผน-65) (Update - 17/02/2565)
โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น (ตามแผน-65) (Update - 25/02/2565)
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร (ตามแผน-65) (Update - 8/03/2565)
โรงพยาบาลสิรินธร (ตามแผน-65) (Update - 23/03/2565)
โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ (ตามแผน-65) (Update - 28/03/2565)
โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม (ตามแผน-65) (Update - 12/04/2565)
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม (ตามแผน-65) (Update - 18/04/2565)
โรงพยาบาลสำโรง (ตามแผน-65) (Update - 26/04/2565)
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร (ตามแผน-65) (Update - 27/05/2565)
โรงพยาบาลวารินชำราบ (ตามแผน-65) (Update - 27/06/2565)
โรงพยาบาลเขื่องใน (ตามแผน-65) (รอบ 2) (Update - 22/07/2565)
โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธืประสงค์ (ตามร้องขอ-65) (Update - 05/08/2565)
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี (ตามร้องขอ-65) (Update - 09/08/2565)
โรงพยาบาลนิรันดร์การแพทย์ (ตามร้องขอ-65) (Update - 06/09/2565)
โรงพนาบาลมะเร็งอุอบลราชธานี (ตามร้องขอ-65) (Update - 03/10/2565)
---------------- รายงานผลการสอบเทียบ ปี 2566 ----------------
คลินิกด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต นพ.พิสิษฐ์ (ณ ที่ตั้ง-66) (Update - 03/01/2566)
โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น (ตามแผน 66) (Update - 10/02/2566)
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ (ตามแผน-66) (Update - 21/02/2566)
โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ (ตามแผน 66) (Update - 02/03/2566)
โรงพยาบาลนาจะหลวย (ตามแผน-66) (Update - 18/04/2566)
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม (ตามแผน 66) (Update - 26/04/2566)
โรงพยาบาลน้ำขุ่น (ตามแผน-66) (Update - 28/04/2566)
โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม (ตามแผน 66) (Update - 1/05/2566)
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร (ตามแผน-66) (Update - 18/05/2566)
โรงพยาบาลสำโรง (ตามแผน 66) (Update - 29/05/2566)
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร (ตามแผน-66) (Update - 30/05/2566)
โรงพยาบาลวารินชำราบ (ตามแผน 66) (Update - 12/06/2566)
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี (ตามร้องขอ-66) (Update - 4/07/2566)
โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ (ตามร้องขอ-66) (Update - 21/07/2566)
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ (ตามร้องขอ ณ ที่ตั้ง-66) (Update - 11/08/2566)
โรงพยาบาลนิรันดร์การแพทย์ (ตามร้องขอ-66) (Update - 29/08/2566)
โรงพยาบาลราชเวช (ตามร้องขอ-66) (Update - 29/08/2566)
บริษัทอุบลพยาธิแลบ (ตามร้องขอ ณ ที่ตั้ง-66) (Update - 29/08/2566)
โรงพยาบาลนาตาล (ตามแผน-66) (Update - 18/09/2566)
---------------- รายงานผลการสอบเทียบ ปี 2567 ----------------
โรงพยาบาลวารินชำราบ (ตามแผน-67) (Update - 29/01/2567)
สสอ.เขมราฐ (ตามแผน-67) (Update - 13/02/2567)
โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น (ตามแผน-67) (Update - 11/03/2567)
โรงพยาบาลเขมราฐ (ตามแผน-67) (Update - 15/03/2567)
โรงพยาบาลโขงเจียม (ตามแผน-67) (Update - 22/03/2567)
---------------- รายงานผลการสอบเทียบ ปี 2565 ----------------
ภาคโลหิตแห่งชาติที่ 7 อุบลราชธานี (ตามร้องขอ-65) (Update - 11/01/2565)
โรงพยาบาลนาตาล (ตามแผน-65) (Update - 18/01/2565)
โรงพยาบาลเขมราฐ (ตามแผน-65) (Update - 3/02/2565)
โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ (ตามแผน-65) (Update - 23/02/2565)
โรงพยาบาลเหล่าเสือโก๊ก (ตามแผน-65) (Update - 7/03/2565)
สสอ.พิบูลมังสาหาร (ตามร้องขอ-65) (Update - 23/03/2565)
โรงพยาบาลโขงเจียม (ตามแผน-65) (Update - 24/03/2565)
โรงพยาบาลนาเยีย (ตามแผน-65) (Update - 11/04/2565)
โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ (ตามแผน-65) (Update - 18/04/2565)
โรงพยาบาลนาจะหลวย (ตามแผน-65) (Update - 20/04/2565)
โรงพยาบาลเขื่องใน (ตามแผน-65) (Update - 28/04/2565)
โรงพยาบาลน้ำขุ่น (ตามแผน-65) (Update - 27/05/2565)
โรงพยาบาลน้ำยืน (ตามแผน-65) (Update - 1/07/2565)
โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า (ตามร้องขอ-65) (Update - 04/08/2565)
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ (ตามร้องขอ-65) (Update - 08/08/2565)
โรงพยาบาลตาลสุม (ตามแผน-65) (Update - 15/08/2565)
โรงพยาบาลดอนมดแดง (ตามแผน-65) (Update - 09/09/2565)
อุบลพยาธิแลบ (ตามร้องขอ-65) (Update - 7/10/2565)
---------------- รายงานผลการสอบเทียบ ปี 2566 ----------------
ศสช.ม.ราชภัฎอุบลราชธานี (ตามร้องขอ-66) (Update - 03/01/2566)
โรงพยาบาลเขมราฐ (ตามแผน-66) (Update - 20/02/2566)
สสอ.เขมราฐ (ตามร้องขอ-66) (Update - 21/02/2566)
โรงพยาบาลม่วงสามสิบ (ตามแผน-66) (Update - 27/03/2566)
โรงพยาบาลสิรินธร (ตามแผน-66) (Update - 18/04/2566)
โรงพยาบาลโขงเจียม (ตามแผน-66) (Update - 28/04/2566)
โรงพยาบาลนาเยีย (ตามแผน-66) (Update - 28/04/2566)
สสอ.โพธิ์ไทร (ตามร้องขอ-66) (Update - 18/05/2566)
โรงพยาบาลเขื่องใน (ตามแผน-66) (Update - 29/05/2566)
โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ (ตามแผน-66) (Update - 30/05/2566)
โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก (ตามแผน-66) (Update - 2/06/2566)
สสอ.พิบูลมังสาหาร (ตามร้องขอ-66) (Update - 12/06/2566)
โรงพยาบาลน้ำยืน (ตามแผน-66) (Update - 13/07/2566)
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี (ตามร้องขอ-66) (Update - 21/07/2566)
โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า (ตามร้องขอ-66) (Update - 18/08/2566)
โรงพยาบาลดอนมดแดง (ตามแผน-66) (Update - 29/08/2566)
โรงพยาบาลตาลสุม (ตามแผน-66) (Update - 29/08/2566)
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ (ตามร้องขอ-66) (Update - 15/09/2566)
สสอ.เมืองอุบลราชธานี (ตามร้องขอ-66) (Update - 26/09/2566)
---------------- รายงานผลการสอบเทียบ ปี 2567 ----------------
โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ (ตามแผน-67) (Update - 22/02/2567)
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ (ตามร้องขอ-67) (Update - 12/03/2567)
โรงพยาบาลดอนมดแดง (ตามแผน-67) (Update - 19/03/2567)
โรงพยาบาลน้ำขุ่น (ตามแผน-67) (Update - 29/03/2567)
---------------- รายงานผลการสอบเทียบ ปี 2565 ----------------
โรงพยาบาลหัวตะพาน (ตามแผน-65) (Update - 13/01/2565)
โรงพยาบาลลืออำนาจ (ตามแผน-65) (Update - 17/02/2565)
โรงพยาบาลพนา (ตามแผน-65) (Update - 23/08/2565)
---------------- รายงานผลการสอบเทียบ ปี 2566 ----------------
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ (ตามแผน-66) (Update - 3/01/2566)
โรงพยาบาลเสนางคนิคม (ตามแผน-66) (Update - 3/01/2566)
โรงพยาบาลหัวตะพาน (ตามแผน-66) (Update - 30/05/2566)
คลินิคเวชกรรมนิรันดร์ (ตามร้องขอ-66) (Update - 29/08/2566)
---------------- รายงานผลการสอบเทียบ ปี 2567 ----------------
โรงพยาบาลเสนางคนิคม (ตามแผน-67) (Update - 29/01/2567)
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ (ตามแผน-67) (Update - 16/02/2567)
---------------- รายงานผลการสอบเทียบ ปี 2565 ----------------
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ (ตามแผน-65) (Update - 5/01/2565)
โรงพยาบาลเสนางคนิคม (ตามแผน-65) (Update - 14/01/2565)
โรงพยาบาลชานุมาน (ตามแผน-65) (Update - 23/02/2565)
โรงพยาบาลปทุมราชวงศา (ตามแผน-65) (Update - 1/09/2565)
---------------- รายงานผลการสอบเทียบ ปี 2566 ----------------
โรงพยาบาลลืออำนาจ (ตามแผน-66) (Update - 3/01/2566)
โรงพยาบาลชานุมาน (ตามแผน-66) (Update - 30/05/2566)
โรงพยาบาลปทุมราชวงศา (ตามแผน-66) (Update - 11/08/2566)
โรงพยาบาลพนา (ตามแผน-66) (Update - 18/09/2566)
---------------- รายงานผลการสอบเทียบ ปี 2567 ----------------
โรงพยาบาลลืออำนาจ (ตามแผน-67) (Update - 22/02/2567)
---------------- รายงานผลการสอบเทียบ ปี 2565 ----------------
โรงพยาบาลกุดชุม (ตามแผน-65) (Update - 5/01/2565)
โรงพยาบาลทรายมูล (ตามแผน-65) (Update - 18/01/2565)
โรงพยาบาลยโสธร (ตามแผน-65) (Update - 2/02/2565)
โรงพยาบาลค้อวัง (ตามแผน-65) (Update - 19/04/2565)
โรงพยาบาลไทยเจริญ (ตามแผน-65) (Update - 18/07/2565)
โรงพยาบาลป่าติ้ว (ตามแผน-65) (Update - 01/08/2565)
---------------- รายงานผลการสอบเทียบ ปี 2566 ----------------
โรงพยาบาลกุดชุม (ตามแผน-66) (Update - 27/12/2565)
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา (ตามร้องขอ-66) (Update - 27/02/2566)
โรงพยาบาลทรายมูล (ตามแผน-66) (Update - 3/04/2566)
สสอ.ค้อวัง (ตามร้องขอ-66) (Update - 18/04/2566)
โรงพยาบาลไทยเจริญ (ตามแผน-66) (Update - 17/07/2566)
---------------- รายงานผลการสอบเทียบ ปี 2567 ----------------
โรงพยาบาลกุดชุม (ตามแผน-67) (Update - 13/02/2567)
โรงพยาบาลค้อวัง (ตามแผน-67) (Update - 5/04/2567)
---------------- รายงานผลการสอบเทียบ ปี 2565 ----------------
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา (ตามแผน-65) (Update - 11/01/2565)
โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว (ตามแผน-65) (Update - 2/02/2565)
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา (ตามร้องขอ-65) (Update - 25/02/2565)
โรงพยาบาลมหาชนะชัย (ตามแผน-65) (Update - 28/04/2565)
สสอ.คำเขื่อนแก้ว (ตามร้องขอ-65) (Update - 25/07/2565)
---------------- รายงานผลการสอบเทียบ ปี 2566 ----------------
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา (ตามแผน-66) (Update - 23/12/2565)
โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว (ตามแผน-65) (Update - 24/01/2566)
โรงพยาบาลยโสธร (ตามแผน-66) (Update - 13/03/2566)
โรงพยาบาลมหาชนะชัย (ตามแผน-66) (Update - 3/04/2566)
โรงพยาบาลต้อวัง (ตามแผน-66) (Update - 18/04/2566)
โรงพยาบาลป่าติ้ว (ตามแผน-66) (Update - 29/08/2566)
---------------- รายงานผลการสอบเทียบ ปี 2567 ----------------
โรงพยาบาลมหาชนะชัย (ตามแผน-67) (Update - 27/03/2567)
โรงพยาบาลทรายมูล (ตามแผน-67) (Update - 5/04/2567)
---------------- รายงานผลการสอบเทียบ ปี 2565 ----------------
โรงพยาบาลมุกดาหาร (Update - 23/12/2564)
โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย (ตามแผน-65) (Update - 14/01/2565)
โรงพยาบาลดอนตาล (Update - 10/02/2565)
---------------- รายงานผลการสอบเทียบ ปี 2566 ----------------
โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย (ตามแผน-66) (Update - 17/01/2566)
โรงพยาบาลดอนตาล (ตามแผน-66) (Update - 01/03/2566)
โรงพยาบาลดงหลวง (ตามแผน-66) (Update - 15/09/2566)
---------------- รายงานผลการสอบเทียบ ปี 2567 ----------------
โรงพยาบาลหนองสูง (ตามแผน-67) (Update - 22/02/2567)
โรงพยาบาลดอนตาล (ตามแผน-67) (Update - 11/03/2567)
---------------- รายงานผลการสอบเทียบ ปี 2565 ----------------
โรงพยาบาลหนองสูง (ตามแผน-65) (Update - 5/01/2565)
โรงพยาบาลหว้านใหญ่ (ตามแผน-65) (Update - 17/01/2565)
โรงพยาบาลมุกดาหาร (ตามร้องขอ-65) (Update - 08/08/2565)
---------------- รายงานผลการสอบเทียบ ปี 2566 ----------------
โรงพยาบาลหนองสูง (ตามแผน-66) (Update - 17/01/2566)
โรงพยาบาลมุกดาหาร (ตามแผน-66) (Update - 18/04/2566)
โรงพยาบาลหว้านใหญ่ (ตามแผน-66) (Update - 15/09/2566)
---------------- รายงานผลการสอบเทียบ ปี 2567 ----------------
โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย (ตามแผน-67) (Update - 22/02/2567)
---------------- รายงานผลการสอบเทียบ ปี 2565 ----------------
โรงพยาบาลปรางค์กู่ (ตามแผน-65) (Update - 28/12/2564)
โรงพยาบาลบึงบูรพ์ (ตามแผน-65) (Update - 6/01/2565)
โรงพยาบาลพยุห์ (ตามแผน-65) (Update - 10/02/2565)
โรงพยาบาลราษีไศล (ตามแผน-65) (Update - 12/04/2565)
โรงพยาบาลยางชุมน้อย (ตามแผน-65) (Update - 23/05/2565)
โรงพยาบาลห้วยทับทัน (ตามแผน-65) (Update - 29/05/2565)
โรงพยาบาลกันทรารมย์ (ตามแผน-65) (Update - 27/06/2565)
โรงพยาบาลกันทรลักษ์ (ตามแผน-65) (Update - 4/07/2565)
โรงพยาบาลวังหิน (ตามแผน-65) (Update - 11/07/2565)
โรงพยาบาลขุนหาญ (ตามแผน-65) (Update - 01/08/2565)
โรงพยาบาลเมืองจันทร์ (ตามแผน-65) (Update - 08/08/2565)
โรงพยาบาลไพรบึง (ตามแผน-65) (Update - 15/08/2565)
โรงพยาบาลศรีสะเกษ (ตามแผน-65) (Update - 03/10/2565)
---------------- รายงานผลการสอบเทียบ ปี 2566 ----------------
โรงพยาบาลศรีสะเกษ (ตามแผน-66) (Update - 14/03/2566)
สสอ.ราษีไศล (ตามร้องขอ-66) (Update - 15/03/2566)
โรงพยาบาลราษีไศล (ตามแผน-66) (Update - 31/03/2566)
โรงพยาบาลยางชุมน้อย (ตามแผน-66) (Update - 6/06/2566)
โรงพยาบาลวังหิน (ตามแผน-66) (Update - 26/06/2566)
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย (ตามแผน-66) (Update - 28/06/2566)
โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ (ตามแผน-66) (Update - 4/07/2566)
โรงพยาบาลโนนคูณ (ตามแผน-66) (Update - 17/07/2566)
โรงพยาบาลกันทรลักษ์ (ตามแผน-66) (Update - 21/07/2566)
โรงพยาบาลพยุห์ (ตามแผน-66) (Update - 29/08/2566)
โรงพยาบาลเมืองจันทร์ (ตามแผน-66) (Update - 18/09/2566)
โรงพยาบาลเบญจลักษ์ (ตามแผน-66) (Update - 22/09/2566)
---------------- รายงานผลการสอบเทียบ ปี 2567 ----------------
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย (ตามแผน-67) (Update - 7/03/2567)
โรงพยาบาลราษีไศล (ตามแผน-67) (Update - 29/03/2567)
โรงพยาบาลศรีสะเกษ (ตามแผน-67) (Update - 4/04/2567)
---------------- รายงานผลการสอบเทียบ ปี 2565 ----------------
สสอ.ปรางค์กู่ (ตามร้องขอ-65) (Update - 29/12/2564)
โรงพยาบาลโนนคูณ (ตามแผน-65) (Update - 27/01/2565)
โรงพยาบาลศิลาลาด (ตามแผน-65) (Update - 11/04/2565)
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย (ตามแผน-65) (Update - 9/05/2565)
โรงพยาบาลศรีรัตนะ (ตามแผน-65) (Update - 27/05/2565)
โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง (ตามแผน-65) (Update - 20/06/2565)
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย (ตามแผน-65 รอบ 2) (Update - 4/07/2565)
โรงพยาบาลเบญจลักษ์ (ตามแผน-65) (Update - 11/07/2565)
โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ (ตามร้องขอ-65) (Update - 25/07/2565)
โรงพยาบาลขุขันธ์ (ตามแผน-65) (Update - 05/08/2565)
คลินิกเวชกรรมกันทรลักษณ์รุ่งโรจน์ (ตามร้องขอ-65) (Update - 15/08/2565)
โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ (ตามแผน-65) (Update - 09/09/2565)
---------------- รายงานผลการสอบเทียบ ปี 2566 ----------------
โรงพยาบาลปรางค์กู่ (ตามแผน-66) (Update - 14/03/2566)
โรงพยาบาลศรีรัตนะ (ตามแผน-66) (Update - 14/03/2566)
โรงพยาบาลบึงบูรพ์ (ตามแผน-66) (Update - 20/03/2566)
โรงพยาบาลห้วยทับทัน (ตามแผน-66) (Update - 31/03/2566)
โรงพยาบาลไพรบึง (ตามแผน-66) (Update - 6/06/2566)
โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ (ตามร้องขอ-66) (Update - 26/06/2566)
โรงพยาบาลศิลาลาด (ตามแผน-66) (Update - 4/07/2566)
โรงพยาบาลกันทรารมย์ (ตามแผน-66) (Update - 4/07/2566)
โรงพยาบาลขุนหาญ (ตามแผน-66) (Update - 21/07/2566)
โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง (ตามแผน-66) (Update - 18/08/2566)
โรงพยาบาลขุขันธ์ (ตามแผน-66) (Update - 29/08/2566)
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย (ตามร้องขอ-66) (Update - 18/09/2566)
โรงพยาบาลกันทรลักษ์ (ตามร้อง-66) (Update - 26/09/2566)
---------------- รายงานผลการสอบเทียบ ปี 2567 ----------------
โรงพยาบาลบึงบูรพ์ (ตามแผน-67) (Update - 19/03/2567)
รพ.สต.บ้านหนองหิน-ตามแผน-67 (ตามแผน-67) (Update - 2/04/2567)
แผนปฏิบัติงานประจำปี 2565 ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ และตรวจสอบวิศวกรรมสื่อสารสื่อสาร
แผนปฏิบัติงานประจำปี 2564 ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ และตรวจสอบวิศวกรรมสื่อสารสื่อสาร
แผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ และตรวจสอบวิศวกรรมสื่อสารสื่อสาร
คู่มือการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ความเสี่ยงสูง 10 ชนิด
คู่มือแนวทางการตรวจวัดด้านอุณหภูมิความชื้น ด้านแสง และด้านเสียง
คู่มือการทดสอบเครื่องมือแพทย์พื้นฐาน 22 ชนิด
แผนปฏิบัติงานประจำปี 2561 กลุ่มวิศวกรรมการแพทย์
คู่มือการทดสอบและการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์พื้นฐาน 60
แผนปฏิบัติงานประจำปี 2560 กลุ่มวิศวกรรมการแพทย์
แผนปฏิบัติงานประจำปี 2559 กลุ่มวิศวกรรมการแพทย์