เอกสารดาวน์โหลด

10th Health Service Support Center

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ดาวน์โหลด เอกสาร - การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา ติดตาม กำกับและประเมินผลการดำเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสารดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสารกลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
อัตรากำลังและข้อมูลบุคลากรของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10
แผนบริหารความเสื่องการมุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 พ.ศ.2564
คู่มือกลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน
คู่มือกลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน (ต่อ)
คู่มือกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ
คู่มือกลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
คู่มือกลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์
โครงการวิจัย เรื่อง การสำรวจปริมาณการแพร่กระจายรังสีเอ็กซ์ เมื่อทำการฉายรังสีเครื่องเอ็กซเรย์วินิจฉัย ในโรงพยาบาลชุมชน ขนาดเล็กระยะที่ 2 (โครงการต่อเนื่อง)
พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐาน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (CSO) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (Update - 5/11/2563)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีและการสื่อสาร (CSO) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 (Update - 5/11/2563)
คำสั่งกำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 (Update - 5/11/2563)
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ผู้ดูแล การเข้าถึงห้องเซิร์ฟเวอร์ และระบบเครือข่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 (Update - 5/11/2563)
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 (Update - 5/11/2563)
ทำเนียบคณะกรรมการเทคโนโลยีและการสื่อสาร (CSO) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 (Update - 5/11/2563)
Work From Home ยังไงให้ Secure (Update - 23/02/2563)
ข้อแนะนำด้านความมั่นคงปลอดภัยเมื่อต้องทำงานจากที่บ้าน (Update - 23/02/2563)
รู้ทันแฮกเกอร์กับ password ต้องห้าม (Update - 23/02/2563)
10 อันดับ Virus Computer อันตราย (Update - 23/02/2563)
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Update - 23/02/2563)
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 (Update - 23/02/2563)
พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (Update - 23/02/2561)
พระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 (Update - 23/02/2561)
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2560 (Update - 23/02/2561)
คู่มือการจัดการความรู้ไวรัสคอมพิวเตอร์และสปายแวร์ (Update - 2/1/2560)

ดาวน์โหลดเอกสารกลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

ดาวน์โหลดเอกสารกลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น พ.ศ. 2562
ข้อมูลผู้เข้าร่วมอบรมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 10
ข้อมูลผู้เข้าร่วมอบรมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 10
การเสริมสร้างศักยภาพ อสม. ด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตในระดับชุมชน พื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2559
เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการจัดการระบบสุขภาพและพิทักษ์สิทธิ์ด้านสุขภาพของชุมชน พื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2559
เสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และองค์กรอาสาสัครสาธารณสุขในการสร้างสุขภาพชุมชน พื้นที่เขตสุขภาพ ที่ 10 ปีงบประมาณ 2559

ดาวน์โหลดเอกสารกลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์

โรงพยาบาลน้ำยืน (Update - 26/02/2563)
โรงพยาบาลวารินชำราบ (Update - 28/02/2563)
โรงพยาบาลนาตาล (Update - 30/04/2563)
โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ (Update - 30/04/2563)
โรงพยาบาลสิรินธร (Update - 21/05/2563)
โรงพยาบาลสำโรง (ร้องขอ) (Update - 22/05/2563)
โรงพยาบาล 50 พรรษา (Update - 22/05/2563)
สสอ.เขมราฐ (ณ ที่ตั้ง) (Update - 29/05/2563)
โรงพยาบาลนาจะหลวย (Update - 29/05/2563)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี (Update - 15/06/2563)
รพร.เดชอุดม (Update - 18/06/2563)
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร (Update - 14/07/2563)
โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ (Update - 18/09/2563)
โรงพยาบาลน้ำขุ่น (Update - 18/09/2563)
โรงพยาบาลน้ำยืน (Update - 6/10/2563)
โรงพยาบาลมะเร็ง lab (Update - 9/10/2563)
โรงพยาบาลวารินชำราบ lab (Update - 9/10/2563)
โรงพยาบาลตาลสุม (ตามแผน) (Update - 4/11/2563)
โรงพยาบาลมะเร็ง อุบลราชธานี (Update - 01/12/2563)
โรงพยาบาลนิรันดร์การแพทย์ (ตามการร้องขอ) (Update - 22/12/2563)
โรงพยาบาลเขื่องใน (ตามแผน) (Update - 06/01/2564)
โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ (ตามแผน) (Update - 16/02/2564)
โรงพยาบาลบุณฑริก (ตามแผน) (Update - 01/03/2564)
---------------- รายงานผลการสอบเทียบ ปี 2564 ----------------
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร (ร้องขอ-64) (Update - 30/03/2564)
โรงพยาบาลโขงเจียม (ตามแผน-64) (Update - 8/04/2564)
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ (ตามแผน-64) (Update - 16/04/2564)
โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ (ตามแผน-64) (Update - 3/05/2564)
โรงพยาบาลสำโรง (ตามแผน-64) (Update - 3/05/2564)
โรงพยาบาลดอนมดแดง (ตามแผน-64) (Update - 3/05/2564)
โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม (ตามแผน-64) (Update - 7/05/2564)
สสอ.เขมราฐ (ตามร้องขอ-64) (Update - 31/05/2564)
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร (ตามแผน-64) (Update - 7/06/2564)
โรงพยาบาลม่วงสามสิบ (ตามแผน-64) (Update - 9/06/2564)
โรงพยาบาลเขื่องใน (ตามแผน-64) (Update - 21/06/2564)
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร (ตามแผน-64) (Update - 5/07/2564)
โรงพยาบาลน้ำยืน (ตามแผน-64) (Update - 8/07/2564)
โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ (ตามร้องขอ-64) (Update - 22/07/2564)
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี (ตามแผน-64) (Update - 16/08/2564)
โรงพยาบาลราชเวช (ตามร้องขอ-64) (Update - 24/08/2564)
โรงพยาบาลนิรันดร์การแพทย์ (ตามร้องขอ-64) (Update - 31/08/2564)
โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา (ตามร้องขอ-64) (Update - 31/08/2564)
ศูนย์สุขภาพชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ณ ที่ตั้ง-64) (Update - 21/09/2564)
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ (Update - 28/02/2563)
รพสต.สำโรง (Update - 15/04/2563)
โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา (Update - 15/04/2563)
สสอ.เมืองอุบลราชธานี (Update - 21/05/2563)
กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร (Update - 21/05/2563)
โรงพยาบาลตระการพืชผล (Update - 22/05/2563)
โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม (Update - 29/05/2563)
โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น (Update - 29/05/2563)
โรงพยาบาลเขมราฐ (Update - 15/04/2563)
โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม(ร้องขอ) (Update - 18/06/2563)
สสอ.วารินชำราบ(ร้องขอ) (Update - 18/06/2563)
โรงพยาบาลโขงเจียม (Update - 14/07/2563)
โรงพยาบาลตาลสุม (Update - 18/09/2563)
โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก (Update - 6/10/2563)
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร (Update - 15/10/2563)
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ (Update - 21/10/2563)
โรงพยาบาลม่วงสามสิบ (Update - 21/10/2563)
ศูนย์อนามัยที่ 10 (Update - 21/10/2563)
โรงพยาบาลวารินชำราบ (ตามแผน) (Update - 23/11/2563)
โรงพยาบาลเอชนร่มเกล้า (ตามร้องขอ) (Update - 8/12/2563)
โรงพยาบาลนาเยีย (ตามแผน) (Update - 06/01/2564)
โรงพยาบาลดอนมดแดง (ตามแผน) (Update - 25/01/2564)
โรงพยาบาลสำโรง (ตามแผน) (Update - 18/02/2564)
---------------- รายงานผลการสอบเทียบ ปี 2564 ----------------
โรงพยาบาลตระการพืชผล ณ ที่ตั้ง (Update - 09/03/2564)
โรงพยาบาลนาจะหลวย (ตามแผน) (Update - 30/03/2564)
โรงพยาบาลนาตาล (ตามแผน-64) (Update - 16/04/2564)
โรงพยาบาลสิรินธร (ตามแผน-64) (Update - 27/04/2564)
โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ (ตามแผน-64) (Update - 3/05/2564)
สสอ.เมืองอุบลราชธานี (ตามร้องขอ-64) (Update - 7/05/2564)
โรงพยาบาลวารินชำราบ (ตามแผน-64) (Update - 24/05/2564)
สสอ.พิบูลมังสาหาร (ตามร้องขอ-64) (Update - 1/06/2564)
โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น (ตามแผน-64) (Update - 8/06/2564)
โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ (ตามร้องขอ-64) (Update - 21/06/2564)
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม (ตามแผน-64) (Update - 29/06/2564)
สสอ.วารินชำราบ (ตามร้องขอ-64) (Update - 5/07/2564)
โรงพยาบาลน้ำขุ่น (ตามแผน-64) (Update - 20/07/2564)
โรงพยาบาลเขมราฐ (ตามแผน-64) (Update - 2/08/2564)
โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก (ตามแผน-64) (Update - 18/08/2564)
โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า (ตามร้องขอ-64) (Update - 24/08/2564)
สสอ.วารินชำราบ (ณ ที่ตั้ง-64) (Update - 31/08/2564)
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ (ตามร้องขอ-64) (Update - 2/09/2564)
สสอ.ศรีสะเกษ(ร้องขอ) (Update - 29/05/2563)
โรงพยาบาลพยุห์ (Update - 17/08/2563)
โรงพยาบาลราษีไศล (Update - 18/09/2563)
โรงพยาบาลขุนหาญ (Update - 6/10/2563)
โรงพยาบาลไพรบึง (Update - 9/10/2563)
โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง (Update - 15/10/2563)
โรงพยาบาลกันทรารมย์ (Update - 21/10/2563)
โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ (ตามแผน) (Update - 23/11/2563)
โรงพยาบาลห้วยทับทัน (Update - 01/12/2563)
โรงพยาบาลปรางค์กู่ (ตามแผน) (Update - 8/12/2563)
โรงพยาบาลโนนคูณ (ตามแผน) (Update - 06/01/2564)
โรงพยาบาลเมืองจันทร์ (ตามแผน) (Update - 5/02/2564)
---------------- รายงานผลการสอบเทียบ ปี 2564 ----------------
โรงพยาบาลศิลาลาด (ตามแผน-64) (Update - 17/03/2564)
โรงพยาบาลกันทรลักษ์ (ร้องขอ-64) (Update - 27/04/2564)
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย (ตามแผน-64) (Update - 17/05/2564)
โรงพยาบาลโนนคูณ (ตามแผน-64) (Update - 9/06/2564)
โรงพยาบาลวังหิน (ตามแผน-64) (Update - 24/06/2564)
โรงพยาบาลขุนหาญ (ตามแผน-64) (Update - 2/08/2564)
โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ (ตามร้องขอ-64) (Update - 11/08/2564)
โรงพยาบาลศรีสะเกษ (ตามแผน-64) (Update - 16/08/2564)
โรงพยาบาลไพรบึง (ตามแผน-64) (Update - 31/08/2564)
โรงพยาบาลขุขันธ์ (Update - 17/08/2563)
โรงพยาบาลศิลาลาด (Update - 17/08/2563)
โรงพยาบาลยางชุมน้อย (Update - 18/09/2563)
โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ (Update - 6/10/2563)
โรงพยาบาลราษีไศล (Update - 15/10/2563)
โรงพยาบาลเบญจลักษ์ (Update - 21/10/2563)
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย (ตามแผน) (Update - 4/11/2563)
โรงพยาบาลบึงบูรพ์ (ตามแผน) (Update - 23/11/2563)
โรงพยาบาลวังหิน (ตามแผน) (Update - 8/12/2563)
โรงพยาบาลศรีรัตนะ (ตามแผน) (Update - 15/12/2563)
โรงพยาบาลกันทรลักษ์ (ตามแผน) (Update - 2/02/2564)
---------------- รายงานผลการสอบเทียบ ปี 2564 ----------------
โรงพยาบาลห้วยทับทัน (ตามร้องขอ-64) (Update - 05/03/2564)
โรงพยาบาลศรีสะเกษ (ร้องขอ-64) (Update - 30/03/2564)
โรงพยาบาลราษีไศล (ตามแผน-64) (Update - 06/05/2564)
โรงพยาบาลเบญจลักษ์ (ตามแผน-64) (Update - 17/05/2564)
โรงพยาบาลยางชุมน้อย (ตามแผน-64) (Update - 14/06/2564)
โรงพยาบาลวังหิน (ณ ที่ตั้ง-64) (Update - 29/07/2564)
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย (ตามร้องขอ-64) (Update - 3/08/2564)
โรงพยาบาลกันทรารมย์ (ตามแผน-64) (Update - 16/08/2564)
โรงพยาบาลห้วยทับทัน (ตามแผน-64) (Update - 31/08/2564)
โรงพยาบาลขุขันธ์ (ตามแผน-64) (Update - 2/09/2564)