โครงสร้าง ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

10th Health Service Support Center

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10


  โครงสร้าง ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10
นายมงคล ปิยปัญญา
ผู้อำนวยการ

นายไพรวัน ธงไชย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายประวิทย์ อารีย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

 1. นายทวีศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์
  รองผู้อำนวยการ (1)


  1. นางชนนิกานต์ ทองวิสูง
   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป


   1. นายราชชสาส์น อินสิงห์
    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

   2. นางสาวพัชรี จันทำ
    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

   3. นางสาวสุพรรณิการ์ มิ่งขวัญ
    นักวิชาการเงินและบัญชี

   4. นางสาวอัญชลี ขันอาสา
    นักจัดการงานทั่วไป

   5. นางสาวปนัดดา ชลการณ์
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

   6. นายปรัชญา ชมาฤกษ์
    ปฏิบัติงานวิชาการพัสดุ

   7. นายแสวง ศุภสุข
    ช่างฝีมือโรงงาน ระดับ ช.3

   8. นายธนกฤต วาทิรอยรัมย์
    ปฏิบัติงานขับรถยนต์

   9. นายสมบูรณ์ สายอินทร์
    ปฏิบัติงานขับรถยนต์

   10. นางสาวขนิษฐา วานมนตรี
    ปฏิบัติงานทำความสะอาด

   11. นายวิทยา ทองขาว
    ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย

   12. นายณัฐพงศ์ แซ่อึง
    ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย

  2. นายวัชรนันท์ สีปานแก้ว
   หัวหน้ากลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม


   1. นายธนพล นาบับ
    นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

   2. นายสมชัย อุทธา
    นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

   3. นายอธิพงศ์ ดาเลิศ
    วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

   4. นายศุภกฤษ พูลประสงค์
    วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

   5. นายกรกชภาส บัวคำ
    สถาปนิกปฏิบัติการ

   6. นางสาววัชรพร มะโนดี
    วิศวกรปฏิบัติการ

   7. นายสุวมินทร์ ณัฐกุลจารุบวร
    วิศวกรโยธา

 2. นายประวิทย์ สืบศรี
  รองผู้อำนวยการ (2)


  1. นายศักดา ชูรัตน์
   หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมการแพทย์


   1. นายชาตรี บูระพันธ์
    นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

   2. นายประทีพ เกลียวทอง
    นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

   3. นายวุฒิศักดิ์ ลีวงษ์
    นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

   4. ว่าที่ ร.ต.อดิเทพ อนุพันธ์
    นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

   5. นายธีรวัฒน์ ยืนยงค์
    นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

   6. นายภูวนาถ โสพัฒน์
    นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

   7. นางสาวเจนจิรา รัตนะวัน
    วิศวกร

   8. นายเทวฤทธิ์ ไวยพัฒน์
    นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

   9. นายนัฐชานนท์ ชัยรัตน์
    นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

   10. นายชาตรี ชาญเฉลิม
    ช่างฝีมือโรงงาน ระดับ ช.4

   11. นายนุกูล แสงศรีเรือง
    นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

 3. นางสาวสาวิตรี มุณีรัตน์
  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


  1. นางสาวสาวิตรี มุณีรัตน์
   หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ

   1. นางสาวดนยา ธรรมหมื่นยอง
    นิติกร

   2. นายนิติพงษ์ อูบแก้ว
    ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

 4. นางวันวิสาข์ อรพันธ์
  รองผู้อำนวยการด้านการส่งเสริม
  การมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย

  1. นางวันวิสาข์ อรพันธ์
   หัวหน้ากลุ่มสุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน

   1. นางสาวนาถยา ขุนแก้ว
    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

   2. นางพนิดา ภารประดิษฐ์
    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ