ไปหน้าหลัก คำถาม

สอบถามเรื่องการเผยแพร่งานวิจัยบนเว็บไซต์ ศบส.10
ถ้าจะเผยแพร่งานวิจัยบนเว็บไซต์ ศบส.10 ทำได้ไหม และมีขั้นตอนอย่างไร
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : นายปรัชญา ชมาฤกษ์ อีเมล์ผู้ตั้งคำถาม : pruchya@gmail.com
วันที่ตั้งคำถาม : 2021-07-24 15:19:11
ชื่อผู้ตอบ นายราชชสาส์น อินสิงห์
อีเมล์ virusjetlee@gmail.com
รายละเอียดคำตอบ ทำได้ครับ
มีขั้นตอนดังนี้
1.กรอกแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ดาวน์โหลดได้จาก เมนูดาวน์โหลดเอกสารกลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน >> งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.หัวหน้ากลุ่มงานลงลายมือชื่อ >> ผู้อำนวยการลงลายมือชื่อ
3.ส่งไฟล์ได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ Line @Jarh หรือ Mail:virusjetlee@gmail.com
ตอบคำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ตอบ
อีเมล์ผู้ตอบ