ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10