ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน