การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

10th Health Service Support Center

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

1.1 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10
          เอกสารอ้างอิง
1.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10
          เอกสารอ้างอิง

2.1 ประกาศเจตนารมณ์เการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
          เอกสารอ้างอิง
2.2 ประกาศเจตนารมณ์เต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
          เอกสารอ้างอิง
2.3 ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
          เอกสารอ้างอิง

3.1 การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ”
          เอกสารอ้างอิง
3.2 ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)
          เอกสารอ้างอิง
3.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
          เอกสารอ้างอิง
3.4 การประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู
          เอกสารอ้างอิง1 | เอกสารอ้างอิง2