การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

10th Health Service Support Center

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

1.1 การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศบส.10
          เอกสารอ้างอิง
1.2 คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566
          เอกสารอ้างอิง
1.3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566
          เอกสารอ้างอิง

2.1 ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
          เอกสารอ้างอิง
2.2 ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันต่อต้านการทุจริต และไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
          เอกสารอ้างอิง1 || เอกสารอ้างอิง2 || เอกสารอ้างอิง3 ||
2.3 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
          เอกสารอ้างอิง

3.1 ผู้บริหารหน่วยงานและบุคลากร ร่วมกำหนดคุณธรรมเป้าหมายคุณธรรมของหน่วยงาน
          เอกสารอ้างอิง
3.2 ผู้บริหารหน่วยงานและบุคลากรร่วมประกาศเจตนารมณ์คุณธรรมเป้าหมาย ปัญหาที่อยากแก้ และ ความดีที่อยากทำ
          เอกสารอ้างอิง
3.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
          เอกสารอ้างอิง
3.4 การประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ
          เอกสารอ้างอิง1 || เอกสารอ้างอิง2 ||

4.1 กิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากร ข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ 2565
          เอกสารอ้างอิง
4.2 กิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากร คนดีศรี สบส. พ.ศ. 2566
          เอกสารอ้างอิง || เอกสารอ้างอิง1 || เอกสารอ้างอิง2
4.3 กิจกรรมถอดบทเรียนจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
          เอกสารอ้างอิง || เอกสารอ้างอิง1

5.1 เข้าร่วมแสดงผลงานวิชาการในโครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ปี 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
          เอกสารอ้างอิง
5.2 ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
          เอกสารอ้างอิง
5.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน
          เอกสารอ้างอิง