พันธกิจ

ส่งเสริมสนับสนุนควบคุมกำกับและพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สถาน ...

อ่านทั้งหมด

แผนธรรมาภิบาล

ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนโยบายปลัดกระทรวง ...

อ่านทั้งหมด

แผนปฏิบัติราชการ

คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ...

อ่านทั้งหมด

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและระบบบริการสุขภาพภาคประชาชน ...

อ่านทั้งหมด

ITA & รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

โล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลหน่วยงานดีเด่น

“ด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2559”

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

วิดีโอที่เกี่ยวข้องกับ ศบส.10

กลุ่มงานต่าง ๆ ใน ศบส.10

ผลการปฏิบัติงาน 96 %
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
   บริหารทั่วไปงานการเงินและบัญชีงานกฎหมายงานอาคารสถานที่และยานพาหนะงานบริหาร และพัฒนาบุคลากรงานอื่นๆที่นำไปสู่การพัฒนาองค์กรและงานที่ได้รับมอบหมาย ...
ผลการปฏิบัติงาน 98 %
กลุ่มสุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน
   พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอสม.ตามหลักการสาธารณสุขมูลฐานกำกับติดตามและประเมินผลการพัฒนาศักยภาพอสม.ส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตาม ...
ผลการปฏิบัติงาน 93 %
กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
   การส่งเสริมควบคุมกำกับคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายสถานพยาบาลเอกชนการประกอบโรคศิลปะสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและบุคลากรธุรกิจบริการสุขภาพ ...
ผลการปฏิบัติงาน 97 %
กลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม
   การควบคุมงานก่อสร้างการส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมการส่งเสริมสนับสนุนมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ...
ผลการปฏิบัติงาน 95 %
กลุ่มวิศวกรรมการแพทย์
   การตรวจสอบและควบคุมกำกับการให้บริการเครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูงเป็นไปตามมาตรฐานส่งเสริมมาตรฐานการจัดระบบวิศวกรรมการแพทย์การตรวจ ...

ลิ้งก์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


Smart Office (สลิปเงินเดือน) | 65 | 66 | 67 |
ศูนย์ข้อมูล ITA ศบส. 10 | ปี 64 | ปี 65 | ปี 66 | | ปี 67 |