บุคลากร

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้บริหาร

นายสัมพันธ์ มุณีรัตน์
ผู้อำนวยการ
ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :
นายพรชัย บัวสุวรรณ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :

กลุ่มยุทธศาสตร์

นายชาลี สร้างดี
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์

ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
Tel. : 0881074581
E-mail :
Certificate :
Research :
นายภูวนาถ โสพัฒน์
รองหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
หัวหน้างานประเมินและติดตามผล
ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
Tel. : 0828699587
E-mail : phu-wanart@hotmail.com
Certificate :
Research :
นายธนกฤติ จันทร์ถง
หัวหน้างานนโยบายและแผน

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Tel. : -
E-mail : chantong.03@gmail.com
Certificate :
Research :

กลุ่มบริหาร

นางชนนิกานต์ ทองวิสูง
หัวหน้ากลุ่มบริหาร

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :
นายประมิตร ท้าวอานนท์


ตำแหน่ง : ช่างฝีมือโรงงาน ระดับ ช.4
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :
นายแสวง ศุภสุข


ตำแหน่ง : ช่างฝีมือโรงงาน ระดับ ช.3
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :
นายเจษฎา ฤาแรง


ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :
นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ฟักแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :
นางสาวอัจฉรา บุญสุข
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :
นางสาวสุพรรณิการ์ มิ่งขวัญ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :
นางฉวี ดำพะทิก
ตำแหน่ง : พนักงานทำความสะอาด
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :
นายราชชสาส์น อินสิงห์
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Tel. : 0844756455
E-mail : virusjetlee@gmail.com
E-mail : medcenter5@hotmail.com
Certificate :
Research :
นายปรัชญา ชมาฤกษ์


ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
Tel. : -
E-mail : messi_utc@hotmail.co.th
Certificate :
Research :
นางสาวอัญชลี ขันอาสา


ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
Tel. : -
E-mail :
Certificate :
Research :
นายอภิชัย แก้วคำปอด


ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
Tel. : -
E-mail :
Certificate :
Research :

กลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม

นายทรงวุฒิ ชุมสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม
ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :
นายประวิทย์ อารีย์
รองหัวหน้ากลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :
นายสุรพฤฒ ผิวเผื่อน

ตำแหน่ง : วิศวกรโยธา
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :
นายอนุชิต ชฎารส

ตำแหน่ง : นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :

กลุ่มคุณภาพมาตรฐานการบริการ

นายทวีศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์
หัวหน้ากลุ่มคุณภาพมาตรฐานการบริการ
ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :
นางสาววันวิสาข์ วงศ์พิทักษ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :
นางสาวสาวิตรี มุณีรัตน์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :

กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

นางสาววิไล มีทองขาว
หัวหน้ากลุ่มสุขภาพภาคประชาชน
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :
นางนิสา ปัญญา

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :
นายสุภกฤต ณ พิชัย

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :
นางสาววันวิสาข์ วงศ์พิทักษ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :

กลุ่มวิศวกรรมการแพทย์

นายประวิทย์ สืบศรี
หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมการแพทย์

ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :
นายไพรวัน ธงไชย
รองหัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมการแพทย์
หัวหน้างานวิศวกรรมความปลอดภัย
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :
นายชาตรี บูระพันธ์
รองหัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมการแพทย์
หัวหน้างานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :
นายสวาสดิ์ วงษ์เย็น
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมการแพทย์

ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :
นายอนันต์ พิลาภ

ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :
นายธนพล นาบับ
หัวหน้างานวิชาการ
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :
นายวุฒิศักดิ์ ลีวงษ์

ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :
นายประทีป เกลียวทอง

ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :
นายยรรยง พุทธรักษา

ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :
นายชาตรี ชาญเฉลิม

ตำแหน่ง : ช่างฝีมือโรงงาน ระดับ ช.4
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :
นายคำสิงห์ คุมโพธิ์

ตำแหน่ง : ช่างฝีมือโรงงาน ระดับ ช.4
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :
นายดุสิต สุนทรารักษ์

ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า ระดับ ช.4
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :
นายชยกร รัตนพลังกร

ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :
ว่าที่ ร.ต.อดิเทพ อนุพันธ์

ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :
นางสาวเจนจิรา รัตนะวัน
หัวหน้างานธุรการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุปกรณ์การแพทย์
Tel. :
E-mail :
Certificate :
Research :
นายภูวนาถ โสพัฒน์

ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
Tel. : 0828699587
E-mail : phu-wanart@hotmail.com
Certificate :
Research :