เอกสารดาวน์โหลด

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี

ดาวน์โหลดเอกสารกลุ่มบริหาร

งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 61 (Update - 3/07/2561)
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 61 (Update - 1/06/2561)
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 61
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 61
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 61
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 61
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 60
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 60
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 60
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 60
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 60
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 60
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 60
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 60
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 60
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 60
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 60
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 59
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 59
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 59

ดาวน์โหลดเอกสารกลุ่มยุทธศาสตร์

ดาวน์โหลดเอกสารกลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

ข้อมูลผู้เข้าร่วมอบรมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 10
ข้อมูลผู้เข้าร่วมอบรมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 10
การเสริมสร้างศักยภาพ อสม. ด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตในระดับชุมชน พื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2559
เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการจัดการระบบสุขภาพและพิทักษ์สิทธิ์ด้านสุขภาพของชุมชน พื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2559
เสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และองค์กรอาสาสัครสาธารณสุขในการสร้างสุขภาพชุมชน พื้นที่เขตสุขภาพ ที่ 10 ปีงบประมาณ 2559

ดาวน์โหลดเอกสารกลุ่มวิศวกรรมการแพทย์